Domstolar

Sverige

Arbetsdomstolen

Högsta domstolen

Högsta förvaltningsdomstolen

Marknadsdomstolen

Patentbesvärsrätten

Sveriges domstolar
Sveriges Domstolars webbplats med länkar till domstolarna


Övriga

Danmark – domstol.dk
Presentation av det danska rättssystemet och en översikt över dansk domstolsorganisation med länkar till samtliga domstolar. I vissa fall finns domar i sammandrag eller fulltext.

Danmark – Högsta domstolen

EFTA-domstolen 
EU-domstolen, Court of Justice of the European Communities, Curia

Europadomstolen för mänskliga rättigheter - European Court of Human Rights
Referat av avgöranden från Europadomstolen finns bland annat i: Nytt från Europadomstolen, elektroniskt nyhetsbrev från Domstolsverket som utkommer med 11 nr/år.
På regeringens webbplats om mänskliga rättigheter www.manskligarattigheter.gov.se refereras Europadomstolen domar i mål mot Sverige

Finland – domstolar

Finland – Högsta domstolen 

Global Courts
Rättsfall fr Högsta domstolarna i ett stort antal länder världen över

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia,
Internationella brottmålsdomstolen, Internationella domstolen I Haag, International Court of Justice, ICJ

Internationella skiljedomstolen, International Court of Arbitration

Island - domstolar

Island – Högsta domstolen

Norge - domstol.no

Norge – Högsta domstolen

Permanenta skiljedomstolen, Permanent Court of Arbitration, PCA

USA – US Courts