Juristutbildningar utvärderade: Dålig anknytning till arbetslivet och betygshets

Juristutbildningen är inte anpassad efter dagens juristarbetsmarknad. Ändå står sig jur. kand.-titeln väl i konkurrensen med nya, mer nischade utbildningar. Det visar Högskoleverkets utvärdering av jur. kand.-programmen och övriga juridiska utbildningar.

Det har länge varit hård konkurrens om platserna på jur. kand.-programmet. Men hetsen är inte slut bara för att man kommit in på utbildningen. ”Tyvärr fortsätter konkurrensen om höga betyg snarare än samverkan att prägla studenternas situation också under studietiden.” skriver Högskoleverket i rapporten från utvärderingen.

Utvärderingen bygger på uppgifter från en bedömargrupp under ledning av professor Boel Flodgren. Gruppen har besökt landets juridiska utbildningar och talat med institutionsledning, lärare, studenter och forskare. Dessutom har universiteten och högskolorna fått värdera sig själva på en rad områden.

Enligt bedömarna dras juristutbildningarna med problem som uppmärksammats förr. Betygshetsen är väl känd från tidigare granskningar. De internationella inslagen är få, och studietiderna är långa. Sex år efter påbörjad utbildning vid Stockholms jur. kand.-utbildning hade till exempel bara 38 procent av studenterna tagit ut sina examina, trots att utbildningen formellt motsvarar nio terminer.

Dålig anpassning till arbetslivet

Bedömarna konstaterar i rapporten att jur. kand.-programmet fortfarande är starkt inriktat på rättsväsendet. En lärare sa rent ut att hans institution utbildar domare. I själva verket är det en liten del av juris kandidaterna som blir domare. I stället går många till näringslivet och till affärsjuridiska advokatbyråer.

Vid flera högskolor och universitet har man försökt möta efterfrågan på annan juridisk kompetens genom att inrätta affärsjuridiska program. Dessa utbildningar har dock inte slagit igenom på arbetsmarknaden. Fortfarande söker arbetsgivarna i första hand efter jurister med yrkesutbildningen jur. kand., även inom de sektorer där titeln inte är ett krav.

Jur. kand.-utbildningen är i stor utsträckning inriktad på materiell rätt. Betygshetsen gör att den kritiska analysen ofta får vika för rent tentapluggande. Praktiska färdigheter kommer på efterkälken. Enligt bedömarna borde studenterna få bättre träning i muntlig och skriftlig framställning för att klara arbetsmarknadens behov. Studenterna själva efterlyser mer praktisk träning i form av rollspel, förhandlingar och avtalsskrivande.

Ny utbildning föreslås

För att bättre motsvara arbetsmarknadens behov vill bedömargruppen att en ny yrkesexamen för jurister inrättas, med inriktning på affärsjuridik. En förebild finns i Danmark, den så kallade cand.merc. jur.-utbildningen. Den nya utbildningen föreslås få en internationell prägel, och vara inriktad på arbete i näringslivet.


Läs mer: Högskoleverket. Rapport 2007:18 R

Fakta/juris kandidatutbildningar
Utbildningar som leder till juris kandidatexamen finns vid sex universitet runtom i Sverige: Uppsala, Lund, Stockholm, Umeå, Göteborg och Örebro.
Jur. kand.-examen är en så kallad yrkesexamen.
Jur. kand.-examen är ett krav för att bli domare, åklagare eller advokat.
Förutom jur- kand.-utbildningen finns utbildningar i rättsvetenskap eller handelsrätt vid nio universitet och högskolor. Dessa leder fram till generella examina, till exempel fil. kand.

Sök i vårt artikelarkiv

  Hjälp

Till avancerad sök

Senaste numret som pdf

Omslag Advokaten nr 4/2016, länk till PDF

Redaktion

Chefredaktör
Tom Knutson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 25
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Kamilla Kvarntorp
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 07
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Magnus Andersson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 03
Fax 08-662 30 19
E-post