Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Tillsyn över advokater

Sveriges advokatsamfund utövar tillsyn över Sveriges advokater. Alla advokater ska iaktta god advokatsed i sin verksamhet. Vad som är god advokatsed avgör Advokatsamfundets disciplinnämnd och Advokatsamfundets styrelse.

Vägledande regler om god advokatsed har utvecklats utifrån disciplinnämndens beslut. De vägledande reglerna behandlar bland annat vilka skyldigheter och rättigheter en advokat har i förhållande till sin klient och till sin klients motpart.

Om disciplinnämnden anser att en advokat har brutit mot god advokatsed kan nämnden besluta att tilldela advokaten en disciplinär påföljd. Påföljderna är erinran, varning (som kan kombineras med en straffavgift på högst 50 000 kronor) och i de allvarligaste fallen uteslutning. Disciplinnämnden har även möjlighet att enbart göra ett uttalande.

Disciplinnämnden har elva ledamöter. Ordförande, vice ordförande och sex ledamöter är advokater. Nämndens återstående tre ledamöter är offentliga representanter och utses av regeringen.

En advokat som har uteslutits ur samfundet kan överklaga beslutet till Högsta domstolen.