Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Stadgar för Sveriges advokatsamfund

Ändamål och organisation

1 §.

Sveriges advokatsamfund utgör det allmänna advokatsamfund, varom förmäles i 8 kap. 1 § rättegångsbalken.

Samfundet har till ändamål
att till främjande av god rättsvård upprätthålla en rättrådig och yrkesskicklig advokatkår,
att följa rättsutvecklingen och verka för att samfundets erfarenhet kommer denna till godo,
att tillvarataga advokaternas allmänna yrkesintressen samt
att verka för sammanhållning och samförstånd mellan advokaterna.

Advokat är den som är ledamot av samfundet.

2 §.

Ledamöternas rätt att delta i hanteringen av samfundets ge­men­sam­ma angelägenheter utövas genom fullmäktige, som är valda av leda­möt­er­na och kallas Sveriges advokatsamfunds fullmäktige. Årligen hålls ett ordinarie fullmäktigemöte.

Fullmäktige väljer styrelse för samfundet och ledamöter av en nämnd. Styrelsen kallas Sveriges ad­vokat­sam­funds styrelse och nämnden kallas Sveriges ad­vokatsamfunds disciplinnämnd.

Samfundet är indelat i avdelningar, var och en med sin styrelse. Leda­möternas rätt att delta i hanteringen av en avdelnings särskilda an­gelägenheter utövas på ett avdelningsmöte.

« Stadgar – Översikt

Om antagande av ledamot »