Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Stadgar för Sveriges advokatsamfund

Om Konsumenttvistnämnden

52 §

Konsumenttvistnämnden ska bestå av fem ledamöter och fem suppleanter. Av ledamöterna ska två vara advokater, två företräda konsumentintresset och en vara före detta ordinarie domare.

Ordföranden i Konsumenttvistnämnden ska vara före detta ordinarie domare.

Ett ärende får avgöras av tre ledamöter, varav en advokat, en företrädare för konsumentintresset och en före detta ordinarie domare.

Ordföranden i Konsumenttvistnämnden får avvisa eller avskriva ett ärende.

Ordföranden i Konsumenttvistnämnden får även besluta att generalsekreteraren, eller den jurist på samfundets kansli som generalsekreteraren utser, får avvisa eller avskriva ett ärende.

53 §

Advokatsamfundets styrelse utser ledamöter och suppleanter i Konsumenttvistnämnden. Samtliga ledamöter och suppleanter förordnas för tre år i taget.

En ledamot får inte omväljas om han eller hon kommer att ha varit ledamot av Konsumenttvistnämnden under sex år i följd vid utgången av den valperiod som han eller hon utsetts för.

54 §

Om en ledamot eller suppleant i Konsumenttvistnämnden avgår innan den valperiod som han eller hon valts för har gått till ända, ska en ersättare utses för den återstående perioden.

55 §

Vid omröstning i Konsumenttvistnämnden gäller rättegångsbalkens regler om omröstning i tvistemål i tillämpliga delar.

56 §

I fråga om jäv för Konsumenttvistnämndens ledamöter och suppleanter gäller förvaltningslagen (2017:900) i tillämpliga delar.

 

« Om offentliggörande
av vissa beslut
Om ärenden i Konsumenttvistnämnden »