Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Stadgar för Sveriges advokatsamfund

Om fullmäktige

19 §.

Fullmäktige väljas av samfundets avdelningar på sätt i 29 § närmare stadgas.

Styrelsens ordförande och vice ordförande äro självskrivna ledamöter av fullmäktige.

20 §.

Ordinarie fullmäktigemöte skall hållas under tiden den 15 maj – den 15 juni å dag, som styrelsen bestämmer.

För behandling av visst ärende skall extra fullmäktigemöte hållas, när styrelsen finner erforderligt eller då det skriftligen med angivande av anledningen begäres av minst tio fullmäktigeledamöter. I ärende, som skall behandlas å sådant möte, har styrelsen att avgiva utlåtande.

21 §.

Skriftlig kallelse till fullmäktigemöte skall avsändas, till ordinarie fullmäktigemöte senast tre veckor och till extra fullmäktigemöte senast två veckor före mötet. Vid kallelsen skall fogas föredragningslista, upptagande de ärenden som vid mötet skola förekomma till behandling.

Ledamot av fullmäktige, som har förfall, är skyldig att omedelbart anmäla detta. Vid förfall för ledamot, som utsetts av avdelning, skall kallas den suppleant från avdelningen, som längst tillhört samfundet, därest avdelningen icke bestämt annan ordning för suppleanternas inkallande.

När kallelse till fullmäktigemöte utgått, skall till samfundets ledamöter ofördröjligen utsändas underrättelse därom med uppgift å de ärenden, som vid mötet skola förekomma till behandling.

22 §.

Ordinarie fullmäktigemöte ska:

1. behandla styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas be­rätt­else samt besluta om ansvarsfrihet för styrelse, och, om an­svars­frihet vägrats, besluta om åtgärd med anledning därav,
2. behandla styrelsens för Sveriges advokatsamfunds under­stöds­fond för­valtningsberättelse och revisorernas berättelse samt besluta om an­svarsfrihet för understödsfondens styrelse och, om an­svars­frihet vägrats, besluta om åtgärd med anledning därav,
3. välja samfundets styrelse och samfundets disciplinnämnd,
4. välja revisorer och revisorssuppleanter,
5. besluta om avgifter till samfundet och till understödsfonden,
6.besluta om serviceersättning till Sveriges Advokaters Service­aktie­bolag, efter förslag av bolaget,
7. besluta om skriftlig instruktion för valberedningen, samt
8. behandla ärende, som styrelsen hänskjutit till mötet eller som leda­mot av samfundet före den 15 april skriftligen hos styrelsen före­slagit till behandling.

23 §.

Å fullmäktigemöte må till avgörande företagas allenast ärende, som varit upptaget på föredragningslistan eller som står i omedelbart samband med sådant ärende, mötet dock obetaget att förrätta ersättningsval enligt vad i 6 och 13 §§ därom är stadgat.

24 §.

Fullmäktigemöte hålls i Stockholm, om styrelsen inte bestämmer nå­got annat.

Varje ledamot av samfundet har rätt att närvara vid full­mäktige­möte. Rätt att delta i diskussionen samt avge röst har dock endast tjänst­görande ledamöter av fullmäktige.

Förhandlingarna vid fullmäktigemöte öppnas av styrelsens ord­för­an­de eller vid förfall för denne av vice ordföranden, varefter full­mäkt­ige väljer ordförande vid mötet. Styrelsens ordförande och vice ord­för­anden är inte valbara till ordförande.

För beslutsförhet fordras att minst fyrtio ledamöter av fullmäktige eller suppleanter för dem är närvarande vid mötet.

Omröstning på fullmäktigemöte sker öppet utom vid val, då en slut­en omröstning ska äga rum, om flera namn än valet avser föreslås. Vid en sådan sluten omröstning får varje röstande ange det antal namn om­röstningen avser på en röstsedel. En röst får endast avges på namn som föreslagits före omröstningen. En röstsedel, som upptar flera namn än valet avser är ogiltig. Om röstsedeln innehåller namn som inte föreslagits före omröstningen, ska sådant namn anses som obe­fint­ligt. Om omröstningen avser val av ordförande eller vice ord­för­an­de i styrelsen eller disciplinnämnden, är den vald som erhåller mer än hälften av de avgivna rösterna. Om inte någon får en sådan majoritet, sker en ny omröstning. Om inte någon heller då får mer än hälften av de avgivna rösterna, hålls en tredje omröstning mellan de två som vid an­dra omröstningen erhöll de flesta rösterna. Den som då erhåller de flesta rösterna är vald. I händelse av lika antal röster vid andra eller tredje omröstningen skiljer lotten. Vid andra val än val av ordförande eller vice ordförande i styrelsen eller disciplinnämnden är de som vid om­röstningen erhållit flest antal röster valda. Om två eller flera er­håller lika många röster sker en ny omröstning mellan dem. Om de får lika många röster vid denna omröstning skiljer lotten.

Beslut fattas, i de fall dessa stadgar inte anger något annat, med enkel röstövervikt. Om antalet röster är lika gäller i andra ärenden än vid val den mening som ordföranden vid mötet biträder.

En fullmäktig får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för för­valt­ning, som denne är ansvarig för, och inte heller delta i val av revisor för granskning av sådan förvaltning.

Fullmäktiges protokoll justeras av ordföranden vid mötet och två full­mäktige.

Fullmäktiges ledamöter har inte rätt till någon annan ersättning än för sina reseutgifter enligt grunder som är fastställda av fullmäktige.

Samfundets ledamöter ska informeras om de beslut som fullmäktige fattat.

 

« Om räkenskaper och revision

Om valberedning »