Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Stadgar för Sveriges advokatsamfund

Om uteslutning av ledamot, som ej längre är behörig att vara advokat

45 §.

Uppkommer i styrelsen fråga om uteslutning av ledamot eller upphävande av registrering enligt 8 kap. 7 § femte stycket rättegångsbalken, skall styrelsen, innan beslut fattas i ärendet, bereda ledamoten tillfälle att yttra sig.

Beslut om uteslutning eller upphävande av registrering skall angiva de skäl, varå beslutet grundas.

Styrelsens beslut skall tillställas den det rör och Justitiekanslern. Vad i 44 § är stadgat skall äga motsvarande tillämpning.

« Om disciplinärenden Om ledamots skyldighet att lämna uppgifter
och tillhandahålla räkenskaper m.m. »