Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Vägledande regler om god advokatsed

De vägledande reglerna om god advokatsed är ett viktigt ramverk för advokaternas yrkesetik. I de vägledande reglerna finns bland annat bestämmelser om hur advokatbyrån ska drivas och skötas, om advokatens arvode, om förhållandet till motpart och domstol och om jäv, det vill säga situationer när advokaten kan få svårt att vara oberoende i förhållande till motparten.

En grundsten i de vägledande reglerna är att advokaten är skyldig att vara lojal med sin klient och att enbart verka för hans eller hennes bästa.

De vägledande reglerna antogs av Advokatsamfundets styrelse den 29 augusti 2008 och trädde i kraft den 1 januari 2009. Den senaste lydelsen av reglerna gäller från den 15 juni 2016.

Det finns också en kommentar till de vägledande reglerna. Kommentaren är inte bindande, utan ska ses som en ytterligare vägledning för förståelsen av varje enskild regel. Kommentaren uppdateras för att följa utvecklingen, till exempel om disciplinnämnden fattar ett beslut eller styrelsen gör ett uttalande som gäller god advokatsed.

Vägledande regler om god advokatsed med kommentar

Boken Regler för advokatverksamhet, tredje upplagan 2016
Obs! I tredje upplagan av boken finns i de vägledande reglerna om god advokatsed inte införd bestämmelse 2.9 om upprätthållande av mänskliga rättigheter i advokatverksamheten som trädde i kraft den 15 juni 2016, inte heller de revideringar av kommentaren som har gjorts senare till och med juni 2020.
För den aktuella, fullständiga lydelsen av de vägledande reglerna, se första länken ovan.

Boken kan också beställas i tryckt version via sidan Advokatsamfundets publikationer.