Advokater och penningtvättregleringen

Lagen om åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism gäller från och med den 15 mars 2009 och innebär en rad skyldigheter för advokater. Här har vi samlat Advokatsamfundets information om lagen och hur den påverkar advokaterna.

 

Kontaktuppgifter till Finanspolisen, penningtvättsavdelningen

Rapportering enligt penningtvättslagen

Om lagen

Advokatens skyldigheter

Reglering

Advokatsamfundets vägledning

Vägledning från IBA, ABA och CCBE

Tillsyn

Advokatsamfundets syn på penningtvättslagen

Länkar till andra sidor med information om penningtvättsregleringen

Kontaktuppgifter till Finanspolisen, penningtvättsavdelningen

Fipo Desk: 010-563 68 00
E-post: fipo@polisen.se

Upp

Rapportering enligt penningtvättslagen

Innan en advokat vidtar någon åtgärd enligt penningtvättslagen, är det lämpligt att först diskutera frågan med Advokatsamfundet.

Förutom att samfundet har goda kunskaper om såväl lagstiftning som övrig tillämplig penningtvättsreglering, aktualiseras undantagslöst alltid olika etiska frågeställningar vid ett agerande i enlighet med penningtvättslagens krav.

Formulär för rapportering (webb)

Upp

Om lagen

Den 12 februari 2009 beslutade riksdagen om lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Den nya lagen gäller från och med den 15 mars 2009. Genom lagen genomförs det så kallade tredje penningtvättsdirektivet i svensk rätt. Den nya lagen ersätter lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt.

Advokater omfattas vid straffansvar av lagstiftningens bestämmelser när de deltar i vissa finansiella transaktioner samt företags- och fastighetstransaktioner för en klients räkning. Den nya lagstiftningen innebär förändringar i en rad avseenden, bland annat i fråga om klientkännedom, uppgiftsskyldighet, efterlevnad och tillsyn.

Lagstiftningen om penningtvätt är viktig och svår för advokater och biträdande jurister att tillämpa. Lagstiftningen uppställer skyldigheter som i flera avseenden innebär avsteg från de kärnvärden som gäller för advokatkåren, inte bara i Sverige utan i hela Europa. Detta har i Sverige lett till att undantag från lagens krav har gjorts i vissa avseenden för advokater. Det innebär dock också att tillämpningsproblem uppstår i en rad hänseenden.

Upp

Advokatens skyldigheter

Enligt penningtvättslagstiftningen har en advokat sammanfattningsvis i huvudsak fyra skyldigheter:

• Att identifiera och kontrollera sina klienter – klientkännedom

• Att granska transaktioner som skäligen kan antas utgöra eller syfta till penningtvätt

• Att rapportera misstänkta fall av penningtvätt till Finanspolisen

• Att även utan egen föregående rapportering i vissa fall lämna information till Finanspolisen

Förutom dessa skyldigheter gäller ett förbud att på något vis röja för klienten eller för någon annan att en granskning skett, att en rapport ingetts eller att en polisundersökning pågår (s.k.meddelandeförbud).

Upp

Reglering

Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism innebär en ny reglering för advokater. I korthet kan förändringarna sägas vara följande:

  1. Lagen omfattar utöver penningtvätt även finansiering av terrorism.
  2. Klientkännedom – flexiblare och i flera avseenden skärpta krav på klientidentifiering och kontroll utifrån ett riskbaserat synsätt, bl.a. i fråga om verklig huvudman, person i politiskt utsatt ställning (s.k. PEP) och utökade krav på dokumentation.
  3. Krav på löpande övervakning av klientförbindelser efter att riskbedömning gjorts.
  4. Absolut meddelandeförbud införs. Den tidigare undantagsregeln, enligt vilken förbudet för advokat att informera klient om att rapportering skett endast gällde under 24 timmar, har nu tagits bort och ersatts av ett absolut meddelandeförbud också för advokater. Fortfarande gäller att en advokat som rapporterar en klient enligt lagstiftningen, omedelbart enligt advokatetiska regler måste frånträda uppdraget.
  5. Utvidgad uppgiftsskyldighet för advokater. Advokater ska enligt lagen på begäran av Finanspolisen, utan föregående rapportering och utan dröjsmål, lämna alla uppgifter som behövs för en utredning om penningtvätt eller finansiering av terrorism. Genom att uppgifter numera kan avkrävas en advokat utan att denne själv funnit anledning att rapportera en misstänkt transaktion, har uppgiftsskyldigheten kommit att utökas på ett avsevärt sätt utan att frågan varit föremål för beredning utanför Regeringskansliet. Enligt Advokatsamfundet kvarstår dock möjligheten att inte behöva lämna uppgifter med stöd av reglerna om frågeförbud m.m. enligt 36 kap. 5 § rättegångsbalken. (Den utvidgade uppgiftsskyldigheten och hur en advokat praktiskt bör agera i en sådan situation, beskrivs utförligt under avsnitt 6.2 i Advokatsamfundets vägledning, se nedan).
  6. Att uppgiftsskyldighet föreligger innebär inte någon förändring av reglerna om frågeförbud m.m. enligt 36 kap. 5 § rättegångsbalken.
  7. Skärpta krav på efterlevnad av penningtvättslagstiftningen – större ansvar läggs på advokaterna och de enskilda advokatbyråerna att ha väl fungerande och effektiva rutiner för kundkännedom, granskning och rapportering. Det ställs även krav på fortlöpande utbildning av personalen på advokatbyrån.
  8. Skärpta krav på Advokatsamfundet att utöva operativ tillsyn för att säkerställa att advokater följer penningtvättslagstiftningen. Advokatsamfundet har att kontrollera och säkerställa att advokatbyråer har vidtagit tillräckliga åtgärder för att uppnå regelefterlevnad, dvs. har väl fungerande och effektiva rutiner för att fullgöra vad som krävs enligt lagstiftningen.

Upp

Advokatsamfundets vägledning

Med anledning av den nya lagstiftningen har Advokatsamfundet tagit fram en Vägledning för advokater och advokatbyråer beträffande lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Vägledningen är tänkt att fungera dels som en introduktion till den nya lagstiftningen, dels som en hjälp i vissa frågor av praktisk och handläggningsmässig natur. Vägledningen anlägger även vissa synpunkter på en del tolkningssvårigheter som lagstiftningen ger upphov till.

Ladda hem vägledningen (PDF)

Upp

Vägledning från IBA, ABA och CCBE

De internationella advokatorganisationerna International Bar Association, American Bar Association och Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) har gemensamt utarbetat en vägledning om hur advokater kan upptäcka och förhindra penningtvätt:

A Lawyer’s Guide to Detecting and Preventing Money Laundering (PDF)

Upp

Tillsyn

Sveriges advokatsamfund har tillsyn över att advokater och advokatbyråer fullgör sina skyldigheter enligt penningtvättslagen.

Samtliga verksamhetsutövare som omfattas av det tredje penningtvättsdirektivet ska stå under tillsyn. Enligt PTL ska Sveriges advokatsamfund även fortsättningsvis ha det operativa tillsynsansvaret över advokater.

Tillsynsansvaret för samfundets del innebär ett ansvar för att säkerställa att advokater och advokatbyråerna har rutiner för att vidta de åtgärder som enligt lagstiftningen krävs för att erhålla erforderlig klientkännedom, exempelvis kontrollera identiteten hos presumtiva klienter och att klienter inte utnyttjar advokatverksamheten för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Advokatsamfundet har i promemorian En proaktiv tillsyn över advokater och advokatbyråer angett hur denna tillsyn kommer utövas.

Den utökade rapporteringsskyldighet som genom lagstiftningen nu införs beträffande de befintliga tillsynsmyndigheterna (tidigare omfattades enbart Finansinspektionen av rapporteringsplikten), gäller inte för Advokatsamfundet. Av detta följer att samfundet inte har någon skyldighet att till Finanspolisen rapportera om det vid kontroll av en advokatbyrå eller på annat sätt har upptäckts omständigheter som kan antas ha samband med eller utgöra penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Mer information finns i promemorian En proaktiv tillsyn över advokater och advokatbyråer

Upp

Advokatsamfundets syn på penningtvättslagen

Advokatsamfundet och Rådet för advokatsamfunden i EU har under hela arbetet med penningstvättslagstiftningen varit kritiska till att advokater omfattas av penningtvättsdirektiven, då de strider mot advokatyrkets kärnvärden, såsom oberoende, lojalitet och tystnadsplikt.

Enligt den svenska lagen ska också bland andra advokater, på begäran av Finanspolisen och utan föregående rapportering, utan dröjsmål lämna alla uppgifter som behövs för en utredning om penningtvätt eller finansiering av terrorism.

I ett brev till riksdagens justitieutskott i december 2008 uppmärksammade Advokatsamfundet utskottets ledamöter på att den utökade rapporteringsskyldigheten dels inte varit föremål för en ordentlig beredning, dels att den skulle innebära en stor utvidgning genom att finanspolisen ges rätt att begära att advokater på förfrågan bryter sin tystnadsplikt trots att det inte föregåtts av rapportering. Samfundet uppmanade därför justitieutskottet att ändra lagen på denna punkt.

Advokatsamfundet framförde också sin kritik mot den utvidgade rapporteringsskyldigheten i ett brev till finansmarknadsminister Mats Odell, och har lämnat synpunkter i detta hänseeende till de riksdagsledamöter som deltog i riksdagens kammarbehandling av frågan.

Advokatsamfundets skrivelse till Justitieutskottet respektive Finansdepartementet den 19 december 2008 samt skrivelse den 18 februari 2009 till de riksdagsledamöter som deltog i riksdagens kammarbehandling av lagförslaget.

Advokatsamfundets remissvar över Statskontorets rapport Tredje penningtvättsdirektivet – tillsyn och organisation

Advokatsamfundets remissvar över utredningen Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet (SOU 2007:23)

Upp

Länkar till andra sidor med information om penningtvättsregleringen

Läs mer!