Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Om Advokatsamfundet

Det här är Sveriges advokatsamfund.

Advokatsamfundet är reglerat i rättegångsbalken, och samfundets stadgar fastställs av regeringen. Bara den som är ledamot av samfundet får använda titeln advokat. Samfundet är en privaträttslig sammanslutning, där landets alla advokater ingår.

 

Sveriges advokatsamfund har, enligt stadgarna, till ändamål att

  • vidmakthålla en etiskt och professionellt hög kvalitet inom advokatkåren
  • följa rättsutvecklingen och verka för att samfundets erfarenhet kommer denna till godo
  • tillvarata advokaternas allmänna yrkesintressen
  • verka för sammanhållning och samförstånd mellan advokaterna.

Mer information om Advokatsamfundet och samfundets arbete hittar du via länkarna i vänstermenyn.