Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Advokatsamfundets uppdrag

Advokater som har utsetts av regeringen att ingå som ledamöter eller experter i nämnder, kommittéer, arbetsgrupper och utredningar, samt andra styrelser och utredningar där Advokatsamfundets representanter medverkar.

Nationellt

Domarnämnden Ledamot: Mia Edwall Insulander
Ersättare för ledamot: Jan-Mikael Bexhed
Juristnätverket Hilda Sammankallande: Mia Edwall
Insulander
Micael Bindefelds Stiftelse till minne av Förintelsen Styrelseledamot: Mia Edwall Insulander

Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning 

Styrelseledamot: Anne Ramberg

Ekobrottsmyndighetens insynsråd

Ledamot: Leif Ljungholm

Samordningsfunktionen mot penningtvätt

Ledamot: Johan Sangborn

Åklagarmyndighetens insynsråd

Ledamot: Bengt Ivarsson

Rådet vid Domstolsakademin

Ledamot: Kristoffer Ribbing

Domstolsverkets insynsråd

Ledamot: Johan Sangborn

Rättshjälpsnämnden

Ledamöter:
Sofia Möller
Catharina Ytterbom Schönfeldt
Per Gisslén
Karin Amédro
Andreas Victor

Revisorsinspektionens tillsynsnämnd

Ledamot: Michael Frie
Ersättare: Eva Bergh

Mediernas Etiknämnd

Magnus Ramberg

Stockholms universitet, juridiska fakultetsnämnden, yrkeslivsrepresentanter

Ordinarie ledamot: Björn Lundqvist
Suppleant: Gustaf Sjöberg

Kronofogdemyndighetens insynsråd

Ledamot: Hans Andersson

Kriminalvårdens insynsråd

Ledamot: Ulrika Borg

Integritetsskyddsombud vid Försvarsunderrättelsedomstolen

Lena Feuk
Conny Larsson
Reine Nelson

Polismyndighetens etiska råd

Ledamot: Claes Lundblad

Svenska lokalstyrelsen för Nordiskt juristmöte

Styrelseledamot: Anne Ramberg

Barnrättscentrum Stockholms universitet

Styrelseordförande:
Anne Ramberg

JO:s särskilda forum för dialog om frihetsberövades rättigheter och situation

 

Ledamot: Johan Sangborn

Internationellt

ILAC (International Legal Assistance Consortium)

Styrelseledamot: Mia Edwall
Insulander

IBA (International Bar Association) Council

Christer Danielsson och
Mia Edwall Insulander

IBA Human Rights Institute Co-chair: Anne Ramberg
IBA Human Rights Trust

Styrelseledamot: Anne Ramberg

IBA Bar Issues Commission

Information officer: 
Johan Sangborn

IBA Bar Executive Committee

Ledamot: Johan Sangborn

CCBE (Rådet för de europeiska advokatsamfunden)

Delegationschef: Jan E. Frydman
Information officer: Johan Sangborn
Delegationsmedlem: Mia Edwall Insulander

CEEBA (Chief Executives of European Bar Associations)

Mia Edwall Insulander

IILACE (International Institute of Law Association Chief Executives)

Mia Edwall Insulander

Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna (nominering av kandidater för val som ersättare för den ordinarie svenska domaren)

Ersättare: Anne Ramberg

Referensgrupper m.m.

Referensgruppen för ny reglering om marknadsmissbruk

Erik Sjöman

Referensgruppen för Brottsoffermyndighetens uppdrag om ett bättre digitalt bemötande av brottsutsatta (Ju2016/03925/KRIM)

Lena Feuk

Polismyndighetens referensgrupp angående förhör

Lars Kruse

Referensgruppen för utredning om tillsyn och sanktioner för advokatverksamhet enligt penningtvättslagstiftningen

Johan Sangborn

Referensgruppen till utredningen om processrätt och stora brottmål (Ju2016:10)

Johan Eriksson
Leif Gustafson
Thomas Olsson
Hans Strandberg

Brottsoffermyndighetens referensgrupp Uppdrag att genomföra informations- och utbildningsinsatser med anledning av en ny sexualbrottslagstiftning (Ju2018/01290/KRIM)

Silvia Ingolfsdottir Åkermark

Rådgivande nämnden för tolk- och translatorsfrågor vid Kammarkollegiet

Ordinarie ledamot:
Anna Massarsch
Ersättare:
Karin Gyllenring

Brottsoffermyndighetens referensgrupp Uppdrag att genomföra kunskapsstödjande åtgärder för att stärka kompetensen om behov hos barn som har bevittnat våld och som vistas eller har vistats i skyddat boende

 

Oscar Hillmann

Utredningar

Utredningen om kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen (S 2018:03)(dir. 2018:20) (dir. 2019:57)

Expert: Anne Ramberg

Utredningen om den framtida svenska migrationspolitiken (Ju 2019:01) (dir. 2019:32)

Expert Petter Aasheim

Utredningen om straffansvar för hedersrelaterat våld och förtryck (Ju 2019:05) (dir. 2019:43)

Expert: Ulf Bergquist

Utredningen om förbud mot rasistiska organisationer (Ju 2019:02) (dir. 2019:39)

Expert: Percy Bratt

Utredningen om ställföreträdarskap att lita på – en översyn av reglerna om gode män och förvaltare (Ju 2019:03) (dir. 2019:44)

Expert: Per Westman

Utredningen om nya regler om företagsrekonstruktion (Ju 2019:07) (dir. 2019:60)

Expert: Hans Andersson

Utredningen om en stärkt rättsprocess och en ökad lagföring (Ju 2019:11) (dir. 2019:85)

Expert: Bengt Ivarsson

Kommittén om skadestånd vid överträdelser av grundlagsskyddade fri- och rättigheter (Ju 2018:09)
(dir. 2018:92) (dir. 2019:59)

Expert: Ola Wiklund

Utredningen om förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott (Ju 2019:15) (dir. 2019:103)

Expert: Jonas Tamm

Utredningen om ett permanent snabbförfarande i brottmål och andra åtgärder för en snabbare lagföring av brott (Ju 2020:01) (dir. 2020:6)

Expert: Anders Malmsten

Utredningen om stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer (Ju 2019:16) (dir. 2019:104)

Expert: Bengt Hesselberg

Utredningen om Europeiska åklagarmyndigheten, Eppo – åtgärder för ett svenskt deltagande (Ju 2019:10) (dir. 2019:82)

Expert: Jonas Tamm

Utredningen om ett ytterligare förstärkt straffrättsligt skydd mot sexuella kränkningar (dir. 2020:5)

Expert: Gustav Ljungström

Utredningen om skärpta regler för utvisning på grund av brott (dir. 2020:44)

Expert: Johan Eriksson

Utredningen En parlamentarisk trygghetsberedning (dir. 2020:32)

Expert: Ulrika Borg

Utredningen om ett förstärkt straffrättsligt skydd för vissa samhällsnyttiga funktioner och några andra straffrättsliga frågor (dir. 2020:54)

Expert: Solveig Sörlien

Utredningen om effektivare polisiära åtgärder i gränsnära områden (dir. 2020:23)

Expert: Johanna Björkman

Utredningen om straffrättsliga åtgärder mot brott i kriminella nätverk (dir. 2020:62)

Expert: Ghita Hadding-Wiberg