Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Advokatsamfundets uppdrag

Advokater som har utsetts av regeringen att ingå som ledamöter eller experter i nämnder, kommittéer, arbetsgrupper och utredningar, samt andra styrelser och utredningar där Advokatsamfundets representanter medverkar.

Domarnämnden Ledamot: Mia Edwall Insulander
Ersättare för ledamot: Jan-Mikael Bexhed
Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna (nominering av kandidater för val som ersättare för den ordinarie svenska domaren) Ersättare: Anne Ramberg
Svenska lokalstyrelsen för Nordiskt juristmöte Styrelseledamot: Anne Ramberg
Barnrättscentrum,
Stockholms universitet
Styrelseordförande:
Anne Ramberg
Skogssällskapet Styrelseledamot: Anne Ramberg
Micael Bindefelds Stiftelse till minne av Förintelsen Styrelseledamot: Mia Edwall Insulander
Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning Styrelseledamot: Anne Ramberg
ILAC (International Legal Assistance Consortium) Styrelseledamot: Mia Edwall Insulander
IBA (International Bar Association) Council Ledamöter: 
Christer Danielsson och Mia Edwall Insulander
IBA Human Rights Institute Co-chair: Anne Ramberg
IBA Human Rights Trust

Styrelseledamot: Anne Ramberg

IBA Bar Issues Commission

Information officer: 
Johan Sangborn

IBA Bar Executive Committee

Ledamot: Johan Sangborn

CCBE (Rådet för de europeiska advokatsamfunden)

Delegationschef: Jan E. Frydman
Information officer: Johan Sangborn
Delegationsmedlem: Mia Edwall Insulander

CEEBA (Chief Executives of European Bar Associations)

Mia Edwall Insulander

IILACE (International Institute of Law Association Chief Executives)

Mia Edwall Insulander

Ekobrottsmyndighetens insynsråd

Ledamot: Leif Ljungholm

Juristnätverket Hilda

Sammankallande: Mia Edwall Insulander

Samordningsfunktionen mot penningtvätt

Ledamot: 
Johan Sangborn

Åklagarmyndighetens insynsråd

Ledamot: 
Bengt Ivarsson

Rådet vid Domstolsakademin

Ledamot: 
Kristoffer Ribbing

Domstolsverkets insynsråd

Ledamot: 
Ej utsedd

Rättshjälpsnämnden

Ledamöter:
Sofia Möller
Catharina Ytterbom Schönfeldt
Per Gisslén
Karin Amédro
Andreas Victor

Revisorsnämndens tillsynsnämnd

Ledamot: 
Helena Dandenell
Ersättare: 
Michael Frie

Pressens opinionsnämnd

Ledamot:
Leif Ljungholm
Suppleant: 
Christer Danielsson

Stockholms universitet, juridiska fakultetsnämnden, yrkeslivsrepresentanter

Ordinarie ledamot: Björn Lundqvist
Suppleant: 
Gustaf Sjöberg

Kronofogdemyndighetens insynsråd

Ledamot: Hans Andersson

Kriminalvårdens insynsråd

Ledamot: 
Ulrika Borg

Integritetsskyddsombud vid Försvarsunderrättelsedomstolen

Lena Feuk
Conny Larsson
Reine Nelson 

Polismyndighetens etiska råd

Ledamot: 
Claes Lundblad

Utredningen om processrätt och stora brottmål (Ju2016:10) (dir. 2017:109) (dir. 2019:16)

Expert: Fredrik Ungerfält

Utredningen om en översyn av den straffrättsliga terrorismlagstiftningen (Ju 2017:03) (dir. 2017:14)
(dir. 2018:21) (dir. 2019:8) (dir. 2019:33)

 

Expert: Thomas Olsson

Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv (Ju 2017:06)
(dir. 2017:25) (dir. 2017:78)

Expert: Ulf Bergquist

Utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare (dir. 2017:38) (dir. 2018:34)

Expert: Börje Leidhammar

Utredningen om skärpta regler för lagöverträdare 18–20 år (dir. 2017:122)

Expert: Bengt Ivarsson

Utredningen om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete (dir. 2018:7)

Expert: Eva Kullman

Utredningen om kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen (dir. 2018:20)(dir. 2019:57)

Expert: Anne Ramberg

Utredningen om skydd för barn som bevittnar våld eller andra brottsliga handlingar och ansvar för uppmaning att begå självmord (dir. 2018:48)

Expert: Rebecca Lagh

Utredningen om rasistiska symboler (dir. 2018:61)

Expert: Percy Bratt

Utredningen om strängare regler om utländska månggiften (dir. 2018:68)

Expert: Ulf Bergquist 

Utredningen om effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter (dir. 2018:89) (dir. 2018:114)

Expert: Henrik Olsson Lilja

Kommittén om skadestånd vid överträdelser av grundlagsskyddade fri- och rättigheter (Ju 2018:09) (dir. 2018:92) (dir. 2019:59)

Expert: Ola Wiklund

Utredningen om den framtida svenska migrationspolitiken (dir. 2019:32)

Expert: Petter Aasheim

Utredningen om Förbud mot rasistiska organisationer (dir. 2019:39)

Expert: Percy Bratt

Utredningen om straffansvar för hedersrelaterat våld och förtryck (dir. 2019:43)  

Expert: Ulf Bergquist

Utredningen om ställföreträdarskap att lita på – en översyn av reglerna om gode män och förvaltare (Ju 2019:03)(dir. 2019:44)

Expert: Per Westman

Utredningen om nya regler om företagsrekonstruktion
(dir. 2019:60)    

Expert: Hans Andersson

Utredningen om en stärkt rättsprocess och en ökad lagföring (Ju 2019:11) (dir. 2019:85)

Expert: Bengt Ivarsson

Utredningen om förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott (dir. 2019:103)   

Expert: Jonas Tamm

Referensgruppen för ny reglering om marknadsmissbruk

Erik Sjöman

Referensgruppen för Brottsoffermyndighetens uppdrag om ett bättre digitalt bemötande av brottsutsatta (Ju2016/03925/KRIM)

Lena Feuk

Referensgruppen för Polisens tillgång till underrättelser från signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (Ju 2017:N)

Johan Eriksson

Referensgruppen för resning i brottmål på grund av nya uppgifter om ålder

Sait Umdi

Polismyndighetens referensgrupp angående förhör

Lars Kruse

Referensgruppen för utredning om tillsyn och sanktioner för advokatverksamhet enligt penningtvättslagstiftningen

Johan Sangborn

Referensgruppen för straffrättsliga åtgärder mot organiserad tillgreppsbrottslighet   Anders Malmsten

Referensgruppen till utredningen om processrätt och stora brottmål (Ju2016:10)

 

Johan Eriksson
Leif Gustafson
Thomas Olsson
Hans Strandberg

Rådgivande nämnden för tolk- och translatorsfrågor vid Kammarkollegiet

Ordinarie ledamot:
Anna Massarsch
Ersättare:
Karin Gyllenring

Brottsoffermyndighetens referensgrupp Uppdrag att genomföra informations- och utbildningsinsatser med anledning av en ny sexualbrottslagstiftning (Ju2018/01290/KRIM)

Silvia Ingolfsdottir Åkermark 

Referensgruppen för den framtida rättshjälpsprocessen

Mia Edwall Insulander