Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Advokatsamfundets uppdrag

Advokater som har utsetts av regeringen att ingå som ledamöter eller experter i nämnder, kommittéer, arbetsgrupper och utredningar, samt andra styrelser och utredningar där Advokatsamfundets representanter medverkar.

Utredningar och styrelser

Domarnämnden Ledamot: Anne Ramberg
Ersättare för ledamot: Maria Billing
Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna (nominering av kandidater för val som ersättare för den ordinarie svenska domaren) Ersättare: Anne Ramberg
Föreningen för lagstiftningslära, styrelsen Ledamot: Anne Ramberg
Svenska lokalstyrelsen för Nordiskt juristmöte Ledamot: Anne Ramberg
Barnrättscentrum
Stockholms universitet

Styrelseordförande:
Anne Ramberg

Skogssällskapet

Styrelseledamot: Anne Ramberg

Micael Bindefelds Stiftelse till minnet av Förintelsen

Styrelseledamot: Anne Ramberg

Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning

Styrelseledamot: Anne Ramberg

ILAC (International Legal Assistance Consortium)

Styrelseledamot: Anne Ramberg

IBA (International Bar Association)

Ledamot:
Anne Ramberg

Information officer, Bar issues commission:
Johan Sangborn

IBA Human Rights Institute

Styrelseledamot: Anne Ramberg

IBA Human Rights Trust

Styrelseledamot: Anne Ramberg

IBA Nomination Committee

Ledamot:
Anne Ramberg

Rule of Law Forum

Ledamot av Advisory board: Anne Ramberg

CCBE (Council of Bars and Law Societies of Europe)

Delegationschef: Jan E. Frydman
Delegationsmedlem: Anne Ramberg
Information officer: Johan Sangborn

CEELI Institute

Styrelseledamot: Anne Ramberg

CEEBA (Chief Executives of European Bar Associations)

Anne Ramberg

IILACE (International Institute of Law Association Chief Executives)

Anne Ramberg

Ekobrottsmyndighetens insynsråd

Ledamot: Leif Ljungholm

Juristnätverket Hilda

Sammankallande: Anne Ramberg

Samordningsorganet mot penningtvätt

Ledamot:
Anne Ramberg

Ersättare:
Johan Sangborn

Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen, Värdegrundsdelegationen (S 2012:H)

Ledamot:
Anne Ramberg

Åklagarmyndighetens insynsråd

Ledamot:
Bengt Ivarsson

Rådet vid Domstolsakademin

Ledamot:
Bengt Ivarsson

Domstolsverkets insynsråd

Ledamot:
Maria Billing

Rättshjälpsnämnden

Ledamöter:
Kristina Buch
Catharina Tholin
Catharina Ytterbom Schönfeldt
Robert Wikström
Sofia Möller

Revisorsnämndens tillsynsnämnd

Ledamot:
Helena Dandenell
Ersättare: 
Michael Frie

Pressens opinionsnämnd

Ledamot:
Leif Ljungholm
Suppleant:
Christer Danielsson

Stockholms universitet, juridiska fakultetsnämnden, yrkeslivsrepresentanter

Ordinarie ledamot: André Andersson
Suppleant:
Claes Langenius
Kronofogdemyndighetens insynsråd Ledamot: Hans Andersson

Kriminalvårdens insynsråd

Ledamot:
Tobias Fälth

Integritetsskyddsombud vid Försvarsunderrättelsedomstolen

Lena Feuk
Conny Larsson
Reine Nelson 

Polismyndighetens etiska råd

Ledamot:
Claes Lundblad

Utredningen om processrätt och stora brottmål (Ju2016:10) Expert: Fredrik Ungerfält
Utredningen om en modern reglering av godstransporter till sjöss (Ju 2016:24) (dir.2016:113) (dir. 2017:121) Expert: Stefan Brocker
Utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare (dir. 2017:38) Expert: Börje Leidhammar
Utredningen om en översyn av den straffrättsliga terrorismlagstiftningen
(dir. 2017:14)
Expert: Thomas Olsson
Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv (dir. 2017:25) Expert: Ulf Bergquist
Utredningen om skärpta regler för lagöverträdare 18–20 år (dir. 2017:122) Expert: Bengt Ivarsson
Utredningen om kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen (dir. 2018:20) Expert: Anne Ramberg

Utredningen om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete (dir. 2018:7)

 Expert: Eva Kullman

Utredningen om strängare regler om utländska månggiften (dir. 2018:68)

Expert: Ulf Bergquist 
Referensgruppen för ny reglering om marknadsmissbruk Erik Sjöman
Referensgruppen för Brottsoffermyndighetens uppdrag om ett bättre digitalt bemötande av brottsutsatta (Ju2016/03925/KRIM) Lena Feuk

Referensgruppen för Polisens tillgång till underrättelser från signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (Ju 2017:N)

Johan Eriksson
Polismyndighetens referensgrupp angående förhör Lars Kruse

Referensgruppen för utredning om tillsyn och sanktioner för advokatverksamhet enligt penningtvättslagstiftningen

Expert: Johan Sangborn

Referensgruppen för straffrättsliga åtgärder mot organiserad tillgreppsbrottslighet                 

 Anders Malmsten

Referensgruppen till utredningen om processrätt och stora brottmål (Ju2016:10)

Johan Eriksson
Leif Gustafson
Thomas Olsson

Hans Strandberg
Rådgivande nämnden för tolk- och translatorsfrågor vid Kammarkollegiet Ordinarie ledamot:
Anna Massarsch
Ersättare:
Karin Gyllenring
Brottsoffermyndighetens referensgrupp Uppdrag att genomföra informations- och utbildningsinsatser med anledning av en ny sexualbrottslagstiftning (Ju2018/01290/KRIM) Silvia Ingolfsdottir Åkermark