Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Advokatsamfundets uppdrag

Advokater som har utsetts av regeringen att ingå som ledamöter eller experter i nämnder, kommittéer, arbetsgrupper och utredningar, samt andra styrelser och utredningar där Advokatsamfundets representanter medverkar.

Utredningar och styrelser

Domarnämnden Ledamot: Anne Ramberg
Ersättare för ledamot: Maria Billing
Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna (nominering av kandidater för val som ersättare för den ordinarie svenska domaren) Ersättare: Anne Ramberg
Föreningen för lagstiftningslära, styrelsen Ledamot: Anne Ramberg
Svenska lokalstyrelsen för Nordiskt juristmöte Ledamot: Anne Ramberg
Barnrättscentrum
Stockholms universitet

Styrelseordförande:
Anne Ramberg

Skogssällskapet

Styrelseledamot: Anne Ramberg

Micael Bindefelds Stiftelse till minnet av Förintelsen

Styrelseledamot: Anne Ramberg

Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning

Styrelseledamot: Anne Ramberg

ILAC (International Legal Assistance Consortium)

Styrelseledamot: Anne Ramberg

IBA (International Bar Association)

Ledamot:
Anne Ramberg

Information officer, Bar issues commission:
Johan Sangborn

IBA Human Rights Institute

Styrelseledamot: Anne Ramberg

IBA Human Rights Trust

Styrelseledamot: Anne Ramberg

IBA Nomination Committee

Ledamot:
Anne Ramberg

Rule of Law Forum

Ledamot av Advisory board: Anne Ramberg

CCBE (Council of Bars and Law Societies of Europe)

Delegationschef: Jan E. Frydman
Delegationsmedlem: Anne Ramberg
Information officer: Johan Sangborn

CEELI Institute

Styrelseledamot: Anne Ramberg

CEEBA (Chief Executives of European Bar Associations)

Anne Ramberg

IILACE (International Institute of Law Association Chief Executives)

Anne Ramberg

Ekobrottsmyndighetens insynsråd

Ledamot: Leif Ljungholm

Juristnätverket Hilda

Sammankallande: Anne Ramberg

Samordningsorganet mot penningtvätt

Ledamot:
Anne Ramberg

Ersättare:
Johan Sangborn

Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen, Värdegrundsdelegationen (S 2012:H)

Ledamot:
Anne Ramberg

Åklagarmyndighetens insynsråd

Ledamot:
Bengt Ivarsson

Rådet vid Domstolsakademin

Ledamot:
Bengt Ivarsson

Domstolsverkets insynsråd

Ledamot:
Maria Billing

Rättshjälpsnämnden

Ledamöter:
Kristina Buch
Catharina Tholin
Catharina Ytterbom Schönfeldt
Robert Wikström
Sofia Möller

Revisorsnämndens tillsynsnämnd

Ledamot:
Helena Dandenell
Ersättare: 
Michael Frie

Pressens opinionsnämnd

Ledamot:
Leif Ljungholm
Suppleant:
Christer Danielsson

Stockholms universitet, juridiska fakultetsnämnden, yrkeslivsrepresentanter

Ordinarie ledamot: André Andersson
Suppleant:
Claes Langenius
Kronofogdemyndighetens insynsråd Ledamot: Hans Andersson

Kriminalvårdens insynsråd

Ledamot:
Tobias Fälth

Integritetsskyddsombud vid Försvarsunderrättelsedomstolen

Claes Lundblad
Lena Feuk
Reine Nelson 

Polismyndighetens etiska råd

Ledamot:
Claes Lundblad

Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (Ju 2014:26) (dir. 2015:61) (dir. 2016:46) (dir. 2017:2)

Expert:
Thomas Olsson

Utredningen om moderna regler om beslag och husrannsakan (Ju 2016:08) (dir. 2016:20) Expert:
Leif Gustafson
Utredningen om hemlig dataavläsning (Ju 2016:12) (dir. 2016:36) Expert:
Anne Ramberg
Utredningen om genomförande av EU:s direktiv om skydd av personuppgifter vid brottsbekämpning, brottmålshantering och straffverkställighet (dir. 2016:21)   Expert: Conny Larsson
Utredningen om genomförande av EU-direktivet om oskuldspresumtionen och EU-direktivet om rättssäkerhetsgarantier för misstänkta och tilltalade barn (Ju 2016:16) (dir. 2016:57)   Expert: 
Per E. Samuelson
Utredningen om stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet (Ju 2016:18) (dir. 2016:75) Expert:
Lena Isaksson
Utredningen om förstärkt skydd för uppgifter som rör ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i (Ju 2016:14) (dir. 2016:42) Expert: Percy Bratt
Utredningen om EU-bodelning (Ju 2016:19) (dir. 2016:74) (dir. 2016:74) Expert: Lina Melén
Utredningen om rekrytering av ordinarie domare (Ju 2016:20) (dir. 2016:89) Expert: Fredrik Norburg
Utredningen om en modern reglering av godstransporter till sjöss (Ju 2016:24) (dir.2016:113) Expert: Stefan Brocker
Utredningen Datalagring och EU-rätten (dir. 2017:16) Expert: Anne Ramberg
Utredningen om ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner
(dir. 2016:115)
Expert: Bengt Ivarsson
Utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare (dir. 2017:38) Expert: Börje Leidhammar
Utredningen om en översyn av den straffrättsliga terrorismlagstiftningen
(dir. 2017:14)
Expert: Thomas Olsson
Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv (dir. 2017:25) Expert: Ulf Bergquist
Utredningen om straffskalorna för vissa allvarliga immaterialrättsintrång (dir. 2017:4) Expert: Anders Kylhammar
Referensgruppen för ny reglering om marknadsmissbruk Erik Sjöman
Referensgruppen för En snabbare lagföring – med särskilt fokus på unga som begår brott och personer som återfaller i brott

Ghita Hadding Wiberg
Peter Mutvei

Referensgruppen för Brå:s uppdrag Kartläggning av situationen i häkte Bengt Ivarsson
Referensgruppen för Brottsoffermyndighetens uppdrag om ett bättre digitalt bemötande av brottsutsatta (Ju2016/03925/KRIM) Lena Feuk
Brå:s uppdrag Utvärdering av reformen om ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare Ghita Hadding Wiberg