Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Advokatsamfundets uppdrag

Advokater som har utsetts av regeringen att ingå som ledamöter eller experter i nämnder, kommittéer, arbetsgrupper och utredningar, samt andra styrelser och utredningar där Advokatsamfundets representanter medverkar.

Utredningar och styrelser

Domarnämnden Ledamot: Anne Ramberg
Ersättare för ledamot: Maria Billing
Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna (nominering av kandidater för val som ersättare för den ordinarie svenska domaren) Ersättare: Anne Ramberg
Föreningen för lagstiftningslära, styrelsen Ledamot: Anne Ramberg
Svenska lokalstyrelsen för Nordiskt juristmöte Ledamot: Anne Ramberg
Barnrättscentrum
Stockholms universitet
Styrelseordförande:
Anne Ramberg
Skogssällskapet Styrelseledamot: Anne Ramberg
Micael Bindefelds Stiftelse till minnet av Förintelsen Styrelseledamot: Anne Ramberg
Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning Styrelseledamot: Anne Ramberg
ILAC (International Legal Assistance Consortium) Styrelseledamot: Anne Ramberg
IBA (International Bar Association) Ledamot: 
Anne Ramberg

Information officer, Bar issues commission: 
Johan Sangborn
IBA Human Rights Institute Styrelseledamot: Anne Ramberg
IBA Human Rights Trust

Styrelseledamot: Anne Ramberg

IBA Nomination Committee

Ledamot: 
Anne Ramberg

Rule of Law Forum

Ledamot av Advisory board: Anne Ramberg

CCBE (Rådet för de europeiska advokatsamfunden)

Delegationschef: Jan E. Frydman
Delegationsmedlem: Anne Ramberg
Information officer: Johan Sangborn

CEELI Institute

Styrelseledamot: Anne Ramberg

CEEBA (Chief Executives of European Bar Associations)

Anne Ramberg

IILACE (International Institute of Law Association Chief Executives)

Anne Ramberg

Ekobrottsmyndighetens insynsråd

Ledamot: Leif Ljungholm

Juristnätverket Hilda

Sammankallande: Anne Ramberg

Samordningsorganet mot penningtvätt

Ledamot: 
Anne Ramberg

Ersättare: 
Johan Sangborn

Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen, Värdegrundsdelegationen (S 2012:H)

Ledamot: 
Anne Ramberg

Åklagarmyndighetens insynsråd

Ledamot: 
Bengt Ivarsson

Rådet vid Domstolsakademin

Ledamot: 
Bengt Ivarsson

Domstolsverkets insynsråd

Ledamot: 
Maria Billing

Rättshjälpsnämnden

Ledamöter:
Kristina Buch
Catharina Tholin
Catharina Ytterbom Schönfeldt
Robert Wikström
Sofia Möller

Revisorsnämndens tillsynsnämnd

Ledamot: 
Helena Dandenell
Ersättare: 
Michael Frie

Pressens opinionsnämnd

Ledamot:
Leif Ljungholm
Suppleant: 
Christer Danielsson

Stockholms universitet, juridiska fakultetsnämnden, yrkeslivsrepresentanter

Ordinarie ledamot: Björn Lundqvist
Suppleant: 
Gustaf Sjöberg

Kronofogdemyndighetens insynsråd

Ledamot: Hans Andersson

Kriminalvårdens insynsråd

Ledamot: 
Tobias Fälth

Integritetsskyddsombud vid Försvarsunderrättelsedomstolen

Lena Feuk
Conny Larsson
Reine Nelson 

Polismyndighetens etiska råd

Ledamot
Claes Lundblad

Utredningen om processrätt och stora brottmål (Ju2016:10)

Expert: Fredrik Ungerfält

Utredningen om en modern reglering av godstransporter till sjöss (Ju 2016:24) (dir.2016:113) (dir. 2017:121)

Expert: Stefan Brocker

Utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare (dir. 2017:38)(dir. 2018:34)

Expert: Börje Leidhammar
Utredningen om en översyn av den straffrättsliga terrorismlagstiftningen
(dir. 2017:14) (dir. 2018:21)
Expert: Thomas Olsson

Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv (dir. 2017:25) (dir. 2017:78)

Expert: Ulf Bergquist

Utredningen om skärpta regler för lagöverträdare 18–20 år (dir. 2017:122)

Expert: Bengt Ivarsson

Utredningen om kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen (dir. 2018:20)

Expert: Anne Ramberg

Utredningen om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete (dir. 2018:7)

Expert: Eva Kullman

Utredningen om strängare regler om utländska månggiften (dir. 2018:68)

Expert: Ulf Bergquist 

Utredningen om skydd för barn som bevittnar våld eller andra brottsliga handlingar och ansvar för uppmaning att begå självmord (dir. 2018:48)

Expert: Rebecca Lagh

Utredningen om rasistiska symboler (dir. 2018:61)

Expert: Percy Bratt

Referensgruppen för ny reglering om marknadsmissbruk

Erik Sjöman

Referensgruppen för Brottsoffermyndighetens uppdrag om ett bättre digitalt bemötande av brottsutsatta (Ju2016/03925/KRIM)

Lena Feuk

Referensgruppen för Polisens tillgång till underrättelser från signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (Ju 2017:N)

Johan Eriksson

Polismyndighetens referensgrupp angående förhör

Lars Kruse

Referensgruppen för utredning om tillsyn och sanktioner för advokatverksamhet enligt penningtvättslagstiftningen

Expert: Johan Sangborn

Referensgruppen för straffrättsliga åtgärder mot organiserad tillgreppsbrottslighet   Anders Malmsten

Referensgruppen till utredningen om processrätt och stora brottmål (Ju2016:10)

 

Johan Eriksson
Leif Gustafson
Thomas Olsson
Hans Strandberg

Rådgivande nämnden för tolk- och translatorsfrågor vid Kammarkollegiet

Ordinarie ledamot:
Anna Massarsch
Ersättare:
Karin Gyllenring

Brottsoffermyndighetens referensgrupp Uppdrag att genomföra informations- och utbildningsinsatser med anledning av en ny sexualbrottslagstiftning (Ju2018/01290/KRIM)

Silvia Ingolfsdottir Åkermark 

Referensgruppen för den framtida rättshjälpsprocessen

Mia Edwall Insulander