Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Disciplinnämnd

Alla advokater är skyldiga att iaktta god advokatsed. Den som anser att en advokat har brutit mot god advokatsed kan anmäla advokaten till Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd, som prövar ärendet.

Advokatsamfundets disciplinnämnd prövar de anmälningar mot advokater som kommer in. Om disciplinnämnden anser att en advokat har brutit mot god advokatsed kan nämnden besluta att tilldela advokaten en disciplinär påföljd. Påföljderna är erinran, varning (som kan kombineras med en straffavgift om högst 50 000 kronor) och i de allvarligaste fallen uteslutning. Disciplinnämnden har även möjlighet att enbart göra ett uttalande.

Disciplinnämnden består av elva ledamöter. Ordförande, vice ordförande och sex andra ledamöter är advokater. Nämndens återstående tre ledamöter är offentliga representanter och utses av regeringen.

Justitiekanslern, som utövar tillsyn över Advokatsamfundet, kan i vissa fall begära om- eller överprövning av beslut av nämnden. En advokat som har uteslutits ur samfundet kan överklaga beslutet till Högsta domstolen.

Principiellt viktiga disciplinnämndsbeslut publiceras på Advokatsamfundets hemsida och i tidskriften Advokaten.

Till sidan Disciplinavgöranden.

Disciplinnämnden

Ordförande
Börje Samuelsson Börje Samuelsson, Helsingborg
Vice ordförande
Leif Ljungholm Leif Ljungholm, Malmö
Ledamöter valda av Sveriges advokatsamfunds fullmäktige
Magnus Wallander Magnus Wallander, Stockholm
Staffan Bergqvist Staffan Bergqvist, Stockholm
Biörn Riese Biörn Riese, Stockholm
Anna Steén, Malmö
Polyana Jensell, Göteborg
Ulrika Borg, Stockholm
Ledamöter utsedda av regeringen
(offentliga representanter) 
Per Westerberg Per Westerberg, Nyköping
Stefan Strömberg, Täby
Helene Petersson, Ljungby
Advokatsamfundets generalsekreterare
Mia Edwall Insulander Mia Edwall Insulander
Generalsekreteraren deltar i disciplinnämndens möten och har rätt att skriva sig skiljaktig. 
Disciplinnämndens sekreterare
Sofia Rahm Jur. kand. Sofia Rahm