Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Konsumenttvistnämnden

Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav, både inhemska och gränsöverskridande, som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå.

Konsumenttvistnämnden är en nämnd för alternativ tvistlösning som har inrättats i enlighet med ett EU-direktiv och en EU-förordning för att höja konsumentskyddsnivån inom EU. EU-direktivet införlivades i svensk rätt den 1 januari 2016 genom lag 2015:671 om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en av Kammarkollegiet godkänd nämnd för alternativ tvistlösning och finns med på Kammarkollegiets förteckning över godkända tvistlösningsnämnder, se http://www.kammarkollegiet.se/alternativ-tvistlosning/forteckning-over-godkanda-namnder

Konsumenttvistnämnden består av fem ledamöter och fem suppleanter. Konsumentintresset och advokatintresset är representerat med lika många ledamöter. 

Av ledamöterna är två advokater, två företrädare för konsumentintresset och en före detta ordinarie domare. På så sätt representeras konsumentintresset och advokatintresset med lika många ledamöter.

Advokatsamfundets styrelse utser ledamöter och suppleanter i Konsumenttvistnämnden. Samtliga ledamöter och suppleanter utses för tre år i taget.

I fråga om jäv för Konsumenttvistnämndens ledamöter och suppleanter gäller förvaltningslagen i tillämpliga delar.

Ingen ersättning för nedlagt arbete utgår till de ledamöter som är advokater. Övriga ledamöter ersätts per sammanträde. Ersättningen är inte kopplad till utgången i ärendena utan är en schablonersättning för nedlagt arbete i nämndens verksamhet.

Konsumenttvistnämnden

Ordförande

Göran Nilsson, f.d. lagman vid Norrtälje tingsrätt. Tidigare chefsrådman vid Stockholms tingsrätt.

Ordinarie ledamöter (advokatrepresentanter)

Anders Forkman, delägare på Advokatfirman Vinge KB, Malmö.

Marie-Louise Landberg, delägare på Advokaterna Enetjärn & Landberg HB, Norrköping.

Ordinarie ledamöter (konsumentrepresentanter)

Anna-Karin Baltzari-Danfors, chef, Konsumenternas försäkringsbyrå.

Richard Ljungqvist, f.d. chefsrådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm.

Suppleant för ordförande:

Inger Söderholm, f.d. lagman vid Attunda tingsrätt.

Suppleanter för advokatintresset:

Lena Isaksson, Advokaterna Lena Isaksson & Ulf Holst AB, Umeå.

Olof Rågmark, innehavare, Olof Johan Rågmark Advokatbyrå AB, Saltsjöbaden.

Suppleanter för konsumentintresset:

Helen Bernerfalk, jurist, Konsumenternas försäkringsbyrå

Maria Wiezell, konsumentvägledare, Stockholms stad/Sveriges konsumenter