Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning

Stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål är att främja rättsvetenskaplig forskning, bedriven av svenska medborgare i överensstämmelse med de västerländska rättsprinciper, som vore allmänt erkända före det senaste världskriget, ävensom att stödja juridisk undervisning.

Stiftelsen lämnar i sådant syfte forskningsanslag åt advokater, domare, andra vid landets allmänna domstolar anställda rättsbildade personer samt lärare vid landets universitet och högskolor. Enligt stiftelsens stadgar kan anslag även utgå såsom uppmuntran och understöd för utgivandet av juridiska handböcker och annan juridisk litteratur av intresse för undervisningen inom landet samt för annan till förverkligande av stiftelsens ändamål lämplig åtgärd.

Stiftelsens stadgar

Ansökningsblankett

Årsredovisningar

2016

2015

2014

2013

2012

Ansökan om bidrag:

I ansökan bör uppges om anslag sökts eller kommer att sökas hos annan bidragsgivare för samma ändamål.

Ansökningar om anslag ska, för att kunna behandlas vid vårsammanträdet, vara stiftelsen tillhanda senast den 3 april 2018. Ansökningsblankett kan skrivas ut från länken Ansökningsblankett. Blanketten kan också beställas hos Kät Berglund på telefon 08-459 03 17 eller via e-post kat.berglund@advokatsamfundet.se.

Stiftelsens adress är:
Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning
c/o advokat Anne Ramberg
Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm

Stiftelsens styrelse

Ordinarie ledamöter:

Sven Unger, ordförande
Stefan Lindskog, vice ordförande
Tomas Nilsson
Leif Ljungholm
Lennart Svensäter
Peter Westberg
Anne Ramberg 

Suppleanter:

Stefan Strömberg
Claes Zettermarck
Lena Frånstedt Lofalk
Dag Mattsson
Katarina Olsson