Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Sveriges advokatsamfunds Understödsfond

Stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål är att i första hand bereda understöd åt behövande samfundsledamöter, förutvarande ledamöter, avlidna ledamöters efterlevande makar och barn.

När särskilda skäl föreligger, kan understöd även beredas åt ledamots eller avliden ledamots frånskilda make.

I den mån direktavkastningen av Stiftelsens kapital så förslår, sedan förstahandsändamålet uppfyllts eller destinatärer saknas, får medel användas för att lämna bidrag till utbildning eller fostran av behövande barn till ledamöter, förutvarande ledamöter och avlidna ledamöter.

Ansökan om bidrag

Sänd ansökan per e-post till Sara.Kihlberg@advokatsamfundet.se senast den 22 februari 2021

alternativt per brev till
Sveriges advokatsamfund
Att. Sara Kihlberg
Box 27321
102 54 Stockholm

Till ansökan skall fogas redogörelse för sökandens ekonomi – inkomster, utgifter, tillgångar och skulder, kopia av senast lämnade deklaration samt eventuell annan information som sökanden bedömer ha betydelse.

Mall för ekonomisk redogörelse

Stiftelsens sekreterare, Sara Kihlberg, kan nås på tel. 08-459 03 00.

Kungörelse om bidragsansökningar 2020

Stiftelsens stadgar

Årsredovisningar

2020

2019

2018

2017

2016

Stiftelsens styrelse

Ordinarie ledamöter
Ola Åhman
Jan E. Frydman
Christel Rockström
Kristoffer Ribbing
Susanne Feinsilber

Suppleanter
Pernilla Rasiwala
Anders Forkman
Claes Langenius