Missnöjd med en advokat?

Alla advokater står under Advokatsamfundets tillsyn. Om du är missnöjd med en advokat kan du skriva till Advokatsamfundet och göra en disciplinanmälan.

Alla advokater måste följa god advokatsed. Om du anser att din advokat har brutit mot god advokatsed kan du göra en anmälan till Advokatsamfundets disciplinnämnd. Anmälan måste vara skriftlig och måste vara undertecknad av dig personligen.

När den anmälde advokaten har yttrat sig över dina anmärkningar får du tillfälle att kommentera yttrandet. Efter att skriftväxlingen i ärendet har avslutats prövar Advokatsamfundets disciplinnämnd om advokaten har agerat i strid med god advokatsed.

Om disciplinnämnden finner att advokaten har agerat i strid med god advokatsed tilldelas advokaten en disciplinär påföljd. Påföljderna är erinran, varning (som kan kombineras med straffavgift) och uteslutning. Disciplinnämnden har även möjlighet att enbart göra ett uttalande.

Att göra en anmälan kostar ingenting. Normalt prövar disciplinnämnden bara anmälningar där anmälaren är klient, motpart eller på något annat sätt berörd av saken.

Disciplinnämndens beslut kan inte överklagas av anmälaren.

Läs mer! (länkar till dokument)

Mer information

Blankett för disciplinanmälan

Information om beslut från disciplinnämnden

Arvodesprövning

Om du tycker att arvodet är för högt och inte kan komma överens med advokaten får detta som regel prövas i domstol. Undantaget är ärenden som hade påbörjats senast under 2001.

Enligt god advokatsed ska en advokats arvode vara skäligt. Om du har fått en räkning som du tycker är för hög, bör du i första hand diskutera räkningen med advokaten. Om du inte kommer överens med advokaten om hur mycket du skall betala, kan saken avgöras genom rättegång vid allmän domstol.

Ärenden som påbörjades före den 1 januari 2002 kan dock prövas av särskilda skiljenämnder.

Läs mer! (länk till dokument)

Information om prövning av advokats sluträkning