Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Missnöjd med en advokat?

Alla advokater står under Advokatsamfundets tillsyn. Om du är missnöjd med en advokat kan du skriva till Advokatsamfundet och göra en disciplinanmälan.

Alla advokater måste följa god advokatsed. Om du anser att din advokat har brutit mot god advokatsed kan du göra en anmälan till Advokatsamfundets disciplinnämnd. Anmälan måste vara skriftlig och måste vara undertecknad av dig personligen. Om du vill ge in handlingar till Advokatsamfundet via e-post ber vi dig att i första hand använda Word- eller PDF-format.

När den anmälde advokaten har yttrat sig över dina anmärkningar får du tillfälle att kommentera yttrandet. Efter att skriftväxlingen i ärendet har avslutats prövar Advokatsamfundets disciplinnämnd om advokaten har agerat i strid med god advokatsed.

Om disciplinnämnden finner att advokaten har agerat i strid med god advokatsed tilldelas advokaten en disciplinär påföljd. Påföljderna är erinran, varning (som kan kombineras med straffavgift) och uteslutning. Disciplinnämnden har även möjlighet att enbart göra ett uttalande.

Att göra en anmälan kostar ingenting. Normalt prövar disciplinnämnden bara anmälningar där anmälaren är klient, motpart eller på något annat sätt berörd av saken.

Disciplinnämndens beslut kan inte överklagas av anmälaren.

Läs mer! (länkar till dokument)

Mer information

Blankett för disciplinanmälan

Information om beslut från disciplinnämnden

Krav till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Från och med den 11 januari 2016 finns Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Konsumenttvistnämnden är en godkänd nämnd för alternativ tvistlösning enligt lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden.

Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra tvister mellan en konsument och en advokat eller en advokatbyrå. Konsumenttvistnämnden kan till exempel, efter en skälighetsprövning, sätta ner ett arvode.

Konsumenttvistnämnden prövar tvister som uppstått efter den 11 januari 2016.

Innan man vänder sig till Konsumenttvistnämnden måste man skriftligen ha klagat till sin advokat och försökt lösa tvisten i samförstånd med denne. Tvisten får inte heller röra för låga eller för höga belopp.

Mer information om Konsumenttvistnämnden

Arvodesprövning i äldre ärenden

Om du tycker att arvodet i ett äldre ärende är för högt och inte kan komma överens med advokaten får detta som regel prövas i domstol. Undantaget är ärenden som hade påbörjats senast under 2001.

Ärenden som påbörjades före den 1 januari 2002 kan prövas av särskilda skiljenämnder.

Information om prövning av advokats sluträkning i ärenden som påbörjades före den 1 januari 2002