Vad kostar det?

Det kan löna sig att koppla in en advokat tidigt när du får juridiska problem. I många fall finns också möjlighet att få ersättning för hela eller delar av advokatkostnaden.

Det går inte att ange någon prislista för advokattjänster. Det finns ingen fast taxa som gäller för alla advokater. I sitt arvode väger advokaten in en mängd faktorer, bland annat hur lång tid ditt ärende kommer att ta och hur komplicerat det är. Enligt de vägledande reglerna för god advokatsed ska det arvode en advokat debiterar vara skäligt.

Du kan alltid ta upp kostnadsfrågan när du kontaktar en advokat. I vissa tidsbegränsade ärenden kan du få en uppskattning av kostnaderna från första början. För mer komplicerade frågor kan det vara svårt för advokaten att lämna en precis prognos, eftersom det är omöjligt att från början veta hur ärendet kommer att utvecklas. Du bör se till att advokaten fortlöpande håller dig underrättad om kostnaden.

Kostnaden för att anlita en advokat kan ibland se hög ut. Ändå kan det löna sig att ta hjälp av en kvalificerad juridisk rådgivare. Advokaten arbetar för dig och för att hjälpa dig lösa dina juridiska problem så smidigt och kostnadseffektivt som möjligt. Utifrån sin kunskap och erfarenhet kan advokaten många gånger bidra till en smidig lösning av konflikter som annars skulle ha fördjupats, vilket spar både tid och pengar.

I många fall där du behöver anlita en advokat kan du få hjälp att betala för tjänsterna. Sedan 1997 ska den som behöver anlita advokat vid en tvist i första hand utnyttja rättsskyddet i sin hem- eller fordonsförsäkring. Rättshjälpen, statens ersättning för att anlita juridiskt ombud vid en tvist, är begränsad till vissa situationer och omfattar i första hand personer med lite lägre inkomster.

Advokaten är enligt de vägledande reglerna om god advokatsed skyldig att upplysa sina klienter om möjligheten att använda rättshjälpen eller rättsskyddet i en försäkring, eller om möjligheten att få en offentlig försvarare. Din advokat hjälper också till att ansöka om rättshjälp eller rättsskydd.

När personer misstänks för eller har utsatts för brott gäller särskilda regler om advokatkostnader. Den som misstänks ha begått något grövre brott har rätt till en offentlig försvarare, och den som har blivit utsatt för brott kan få ett målsägandebiträde på statens bekostnad. Vissa andra typer av mål kan också påverka den enskildes liv på ett genomgripande sätt, som när man ska tvångsvårda någon, eller när asylsökande ska få sin sak prövad. I de ärendena betalar staten för kostnaderna för offentligt biträde.

Läs mer!

Rättsskydd

Rättsskydd ingår automatiskt i bland annat alla hemförsäkringar. Rättsskyddet innebär att försäkringsbolaget betalar en del av kostnaden för att anlita advokat eller ett annat juridiskt ombud om du hamnar i en rättslig tvist. Utformningen av rättsskyddsförsäkringen kan variera mellan försäkringsbolagen. Titta i försäkringsbrevet eller kontakta ditt försäkringsbolag för att få veta exakt hur rättsskyddet i din försäkring är utformat.

Den som inte har någon försäkring med rättsskydd men borde ha haft det, kan som regel inte få hjälp med kostnaderna av staten. Om du behöver utnyttja rättsskyddet, kontakta ditt försäkringsbolag.

Rättshjälp

Om tvisten inte omfattas av rättsskyddet i dina försäkringar kan staten under vissa förutsättningar lämna rättshjälp. Rättshjälp beviljas bara den som har en årsinkomst på under 260 000 kronor. Även företagare kan, om vissa särskilda skäl är uppfyllda, beviljas rättshjälp.

Om du beviljas rättshjälp ska du betala en rättshjälpsavgift som bestäms med hänsyn till dina ekonomiska förhållanden. I övrigt står staten för kostnaderna för din advokat. Rättshjälp kan inte beviljas i alla typer av rättsliga angelägenheter. Du kan till exempel inte få rättshjälp för förrättande av bouppteckning eller i inskrivningsärenden enligt jordabalken. Vid skilsmässa, tvister om underhåll till barn och frågor som ska behandlas i andra länder krävs det särskilda skäl för att man ska få rättshjälp.

För att du ska kunna få rättshjälp måste du normalt inleda med en timmes rådgivning hos exempelvis advokat. Kostnaden för rådgivningen får du oftast betala själv. Advokaten kan då också hjälpa dig att ansöka om rättshjälp, som beviljas av Rättshjälpsmyndigheten eller av domstol.

Läs mer på Rättshjälpsmyndighetens webbplats!

Offentlig försvarare

Den som misstänks för ett brott har enligt rättegångsbalken rätt att ta hjälp av en försvarare. Om den misstänkte är anhållen eller häktad, eller misstänks för brott som kan ge mer än sex månaders fängelse, har han eller hon rätt att få en offentlig försvarare. Det kan man också få i andra fall, om det finns särskilda skäl till det.

Den offentlige försvararen får ersättning för sitt arbete av staten, enligt en bestämd taxa. Om den misstänkte döms för brottet kan staten kräva tillbaka hela eller delar av kostnaderna för försvararen.

Det är domstolen som förordnar offentlig försvarare. I allmänhet är det bara advokater som förordnas. Den misstänkte har rätt att själv föreslå en viss advokat som försvarare, och förutsatt att den advokaten tackar ja till uppdraget ska domstolen i allmänhet förordna honom eller henne. Vid mindre allvarliga brott kan dock domstolen säga nej till en viss advokat om det skulle innebära stora kostnader, till exempel för advokatens resor, om han eller hon utsågs.

Försvararens uppgift är att ”med nit och omsorg tillvarataga den misstänktes rätt och i detta syfte verka för sakens riktiga belysning” som det står i rättegångsbalken. Enkelt uttryckt är försvararen den som ska föra fram den misstänktes version av vad som hänt och peka på oklarheter i polisutredningen och i åklagarens bevisning.

Målsägandebiträde

För den som har blivit utsatt för ett brott kan det kännas svårt att konfronteras med den misstänkte gärningsmannen vid en rättegång.

Till sin hjälp kan den som har utsatts för ett allvarligt brott, till exempel sexualbrott, misshandel eller andra brott som kan ge fängelse för förövaren, få ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet ska förutom att ge stöd också bevaka målsägandens intressen, och till exempel begära skadestånd.

Ett målsägandebiträde förordnas av domstolen, efter ansökan av åklagaren. Målsägandebiträdet, som oftast är advokat eller biträdande jurist på en advokatbyrå, får ersättning av staten efter samma taxa som den offentlige försvararen. I vissa fall kan den som döms för brottet också bli skyldig att stå för kostnaderna för brottsoffrets målsägandebiträde.

Offentligt biträde

Vissa typer av mål kan påverka den enskildes liv på ett genomgripande sätt, trots att det inte handlar om brott som har begåtts. Det gäller till exempel de fall när man ska tvångsvårda en psykiskt sjuk person, en missbrukare eller ett barn, eller när asylsökande ska få sin sak prövad. I de ärendena kan domstolen förordna ett offentligt biträde åt den som får sin sak prövad. Det offentliga biträdet, ofta en advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå, ska hjälpa sin klient och föra klientens talan inför domstolen och i kontakter med myndigheterna. Staten betalar kostnaden för det offentliga biträdet.