Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Fastighetsrätt

Nya kommentarer till Jordabalken och Fastighetsbildningslagen

Koncentrerade lagkommentarer till JB . Vid sidan av alla kapitel i jordabalken, kommenteras även anslutande lagstiftning 
(bl.a. bostadsförvaltningslagen, lagen om arrendenämnder och hyresnämnder, jordförvärvslagen, lagen om förvärv av hyresfastighet, förköpslagen). I anslutning till varje paragraf finns utförliga hänvisningar till förarbeten, rättsfall och litteratur.
Tidigare utgåvor utkom i serien Lagbokskommentaren med titeln Fastighetsrätt I och II och utgavs senast år 2001.
Jordabalken – en kommentar till JB och anslutande författningar / Lars K. Beckman m.fl., Norstedts juridik, 2007

                    
 Ny lösbladsutgåva som bl.a. omfattar fastighetsbildningslagen, lagen om dess införande, lagen om ändring i kommunal indelning i samband med fastighetsbildning, lagen om förmånsrätt vid fordran på grund av fastighetsbildning och lagen om domstolar i fastighetsmål. Vidare har fastighetsbildningskungörelsen införts samt kungörelsen om fastighetsdomstol.
Verket ersätter den inbundna utgåva från 1991 som författades av Tore Landahl och Olof  Nordström.
Fastighetsbildningslagen – en kommentar
Fredrik Bonde, Anders Dahlsjö, Barbro Julstad, Norstedts juridik, 2007