Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Ny bidragsbrottslag för att förhindra fusk

En lagrådsremiss överlämnad till Lagrådet idag med förslag till ny bidragsbrottslag

Enligt den föreslagna lagen kan den som lämnar oriktiga uppgifter eller begår grov oaktsamhet som kan leda till att ett bidrag betalas ut felaktigt dömas till böter eller fängelse.
Efter Lagrådets granskning avser regeringen att överlämna en proposition till riksdagen i mars. Den nya lagen beräknas kunna träda i kraft den 1 juli 2007.

Pressmeddelande

Lagrådsremiss : Bidragsbrottslag