Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Ny bok av Madeleine Leijonhufvud om trolöshetsbrottet

Första samlade studien på hundra år

I den juridiska litteraturen behandlas brottet trolöshet mot huvudman sparsamt. Nu har Madeleine Leijonhufvud gett ut en samlad studie "Trolöshet mot huvudman : straffansvar vid förtroendebrott, särskilt i aktiebolag", Norstedts juridik, 2007.

Straffstadgandet griper in på många områden och nivåer, inom offentlig och privat sektor. Det gäller ledningspersoner i aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser och det sätter en gräns för verksamheten för advokater och fastighetsmäklare, för många bankanställda, liksom för tekniska chefer och för revisorer.

Frågor som diskuteras är bl.a.
- Vem kan begå trolöshet mot huvudman?
- Vilka förfaranden kan utlösa straffansvaret?
- Vem kan ”samtycka” med ansvarsbefriande verkan?
- Hur förhåller sig straffansvaret till aktiebolagsrätten?
- Kan en värdeöverföring, som inte strider mot vare sig reglerna om skydd för det bundna kapitalet eller minoritetsskyddet, ändå utgöra trolöshetsbrott?
- Vad innebär det nya sättet att fastställa uppsåtets nedre gräns, det s.k. likgiltighetsuppsåtet, för denna brottstyp?

Skadestånds- och påföljdsfrågor behandlas, liksom förhållandet till andra straffbestämmelser och till självregleringssystem. Boken avslutas med ett förslag till ett reviderat trolöshetsansvar.