Björkdahl, Erika P.
Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, Iustus
I denna civilrättsliga studie undersöks grunderna för ansvar vid förhandlingar eller andra kontakter mellan avtalsmässigt obundna parter. Analysen omfattar såväl fall där kontakterna leder fram till avtal som fall där någon av intressenterna avbryter relationen innan bundenhet inträtt.
Erika P. Björkdahl är verksam vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet.

Lindholm, Johan
State procedure and union rights – a comparision of the European Union and the United States, Iustus

Avhandlingen analyserar de krav som EG-rätten ställer på processuella regler som de nationella domstolarna tillämpar i mål som gäller gemenskapsrättsliga rättigheter. Här jämförs den europeiska ordningen med motsvarande krav som federal rätt ställer på delstatlig processrätt i USA.
Johan Lindholm är verksam vid Juridiska institutionen, Umeå universitet.

Eva Nilsson
Barn i rättens gränsland : om barnperspektiv vid prövning om uppehållstillstånd, Iustus
Syftet med denna undersökning är att belysa problem när det gäller barnets ställning vid  prövningen om uppehållstillstånd. Grundläggande för undersökningen är utlänningslagens bestämmelser om barnets bästa och om hörande av barn.
Eva Nilsson är verksam vid Juridiska institutionen, Umeå universitet.

Salcic, Zlatko
Avtal om kreditderivat, Stockholms universitet
Avtal om kreditderivat är en ny avtalstyp inom den finansiella rätten som numera tillämpas världen över. 
I avhandlingen analyseras den nya avtalsformen i förhållande till gällande lagstiftning, avtalens juridiska natur och jämför dem med liknande avtalstyper – kreditförsäkringar, borgen, bankgarantier, självständiga garantier, vadhållning och spel – i svensk och engelsk rätt.
Zlatko Salcic är doktorand vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet samt arbetar som jurist på Exportkreditnämnden i Stockholm.

Schultz, Mårten
Kausalitet : studier i skadeståndsrättslig argumentation, Jure
Orsakskravet är skadeståndsansvarets mest grundläggande kriterium men också det minst analyserade. Innebörden av kravet har inte specificerats av vare sig lagstiftaren eller domstolarna. Avhandlingen undersöker orsakskravets innebörd och position i skadeståndsrätten. Den tidigare dominerande orsaksläran, sine qua non-teorin (eller betingelseläran, ekvivalensläran) undersöks och förkastas som ohållbar. Istället föreslås en orsaksmodell, den empiriska orsaksmodellen, som utgår från skadeståndsrättens individualistiska natur, som kan hantera betingelselärans problem och som tar orsaksbegreppets faktiska karaktär på allvar.
Mårten Schultz är verksam vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet