Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Domstolarnas påföljdspraxis vid vissa våldsbrott

Rapport från Åklagarmyndigheten

Åklagarmyndigheten har granskat påföljdsval för vissa våldsbrott under åren 2000 och 2005.
Man har bl.a gått igenom ett stort antal domar från tingsrätt och hovrätt. Av rapporten framgår att fler döms till fängelsestraff men att den genomsnittliga strafftiden har minskat något.Den enda brottstyp där strafftiden ökat något är rån. 
Rapporten visar också att domstolarna tillämpar en "kvinnorabatt" när de utdömer straff. Kvinnor får lindrigare påföljder för vissa typer av brott. Även yngre gärningsmän får generellt lindrigare påföljder och kortare fängelsestraff.

Rapporten är ett resultat av det uppdrag Åklagarmyndigheten fick av regeringen 2005 och 2006 att kartlägga domstolarnas straffmätning och påföljdsval i mål om brotten misshandel, grov misshandel, grov fridskränkning, grov kvinnofridskränkning, olaga hot, grovt olaga hot samt rån och grovt rån.

Rapporten - Domstolarnas påföljdspraxis vid vissa våldsbrott