Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Ny bidragsbrottslag

Regeringen lägger idag fram en proposition om bidragbrott till riksdagen

Den som får bidrag och lämnar oriktig uppgift eller underlåter att anmäla ändrade förhållanden ska i fortsättningen kunna dömas enligt denna lag.

Lagen föreslås träda i kraft 1 augusti 2007

Prop 2006/07:80 Bidragsbrottslag