Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss till Lagrådet om en ny lag om utredningar avseende barn som har avlidit med anledning av brott.
Den innehåller bestämmelser om utredningar som skall genomföras när ett brott har begåtts mot ett barn och barnet har avlidit i anledning av brottet eller det annars finns särskilda skäl att utreda dödsfallet och det finns särskild anledning att anta att dödsfallet har samband med förhållanden som har inneburit att barnet varit i behov av skydd. Utredningar får även genomföras när ett barn har avlidit utomlands, om barnet var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige.
Syftet med lagen är att ge underlag för förslag till åtgärder som förebygger att barn far illa.
 
Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2008.
Socialstyrelsen föreslås bli den myndighet som får uppdraget att genomföra utredningarna

Pressmeddelande
Lagrådsremiss - Utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott