Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Att bestämma påföljd för brott

Ny bok om domstolarnas påföljdsbestämning av Martin Borgeke

Att bestämma påföljd för brott (Norstedts juridik) är en handbok som hjälper domare att fatta väl underbyggda beslut när de skall bestämma påföljd. Den är också till nytta för åklagare och försvarare när de skall argumentera i påföljdsbestämningsfrågor.

I boken beskrivs hur brottsbalkens påföljdsbestämningssystem ser ut som en helhet och hur det, enligt författaren, bör hanteras. Här behandlas de centrala lärorna och principerna bakom systemet. I ett flertal kontroversiella eller i övrigt oklara frågor redovisar författaren skäl för och emot olika lösningar och anger sin åsikt om vilka skäl som väger tyngst. I boken finns, förutom ett antal grafiska bilder som kan tjäna som utgångspunkt för domstolarnas beslutsfattande i skilda avseenden, ett avsnitt som anger hur rättstillämparen bör gå till väga och vilka beslut han eller hon har att fatta på olika nivåer under påföljdsbestämningsprocessen.
Att bestämma påföljd för brott riktar sig i första hand till domare, åklagare, försvarare och andra som i sin verksamhet konfronteras med påföljdsbestämningsfrågor samt till juridikstuderande.

Martin Borgeke som är lagman i Hovrätten över Skåne och Blekinge. ansvarar även för nya upplagor av Sterzel, Studier rörande påföljdspraxis m.m.