Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Utveckling av det elektroniska rättsinformationssystemet

Verva har tagit fram ett förslag på ett elektroniskt rättsinformationssystem som ger tillgång till svenska lagar och regler på ett enhetligt sätt. Förslaget är nu på remiss.

Enligt rättsinformationsförordningen (SFS 1999:175) ska staten svara för att  svensk rättsinformation finns elektroniskt tillgänglig på ett överskådligt, samlat och enhetligt sätt.
För detta finns det elektroniska rättsinformationssystemet och portalen lagrummet.se. som Verva (Verket för förvaltningsutveckling) övertog ansvaret för den 1 januari 2006.

Enligt förslaget ska varje myndighet själv ansvara för att publicera rättsinformationen på en särskild del av sin egen webbplats. Publiceringen ska ske på ett strukturerat och enhetligt sätt.Informationen blir tillgänglig för allmänheten via portalen lagrummet.se och kan hämtas för vidare förädling av andra aktörer.
Samlad sökning i all rättsinformation ska bli möjlig och man ska kunna följa rättskedjan genom att länkas mellan dokumenten.
För att göra informationen tillgänglig för personer med särskilda behov kommer det finnas alternativa möjligheter att presentera informationen på.

Mer information om rättsinformationssystemet finns på Vervas hemsida och på Lagrummet