Arbetstagares immaterialrätter : rätten till datorprogram, design och uppfinningar m.m. i anställningsförhållanden / Sanna Wolk, 2. uppl., Norstedts juridik
En framställning av rätten till anställdas immaterialrätter.Boken tar ett helhetsgrepp på arbetstagares rättigheter till uppfinningar, växtsorter, mönster, gemenskapsformgivning, kretsmönster, verk och andra närstående rättigheter.
Boken behandlar bl.a. arbetsgivarens förvärv av arbetstagares ensamrätter,  arbetstagarens ekonomiska ersättning för den rätt som arbetsgivaren förvärvar och de särskilda förhållanden som gäller vid universitet och högskola.
Denna bok är en bearbetad och uppdaterad version av författarens avhandling som kom ut år 2006.

Concise international and European IP law : TRIPS, Paris Convention, European enforcement and transfer of technology / edited by: Thomas Cottier, Pierre Véron. Kluwer
Kluwer förlag ger ut en serie lagkommentarer (”Concise IP”)  i komprimerat format, baserade på de tyska ”Kurzkommentar”.
Concise international and European IP law är en av dessa fem volymer som kommenterar internatonella konventioner och europeisk immaterialrättslig lagstiftning (TRIPS, Pariskonventionen, förordningen om tekniköverföring (772/2004) och andra relevanta EG-förordningar och direktiv. Kommentaren innehåller rättsfallsförteckning och en översikt över aktuella webbsidor.

Festskrift till Marianne Levin / red. Antonina Bakardjieva Engelbrekt m.fl. Norstedts juridik
År 2007 fyllde Marianne Levin, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, 65 år. För att hedra henne har nu kolleger, vänner och lärljungar tillägnat henne denna festskrift.
Festskriften innehåller drygt 30 bidrag som alla rör sig inom det immaterialrättsliga området.

Immaterialrättens grunder / Pia Valentin Rehncrona. 2. uppl., Studentlitteratur
I denna bok presenteras de centrala delarna inom immaterialrätten, dvs det industriella rättsskyddet (främst varumärkesrätt, firmarätt, patenträtt och mönsterrätt) och upphovsrättsskyddet. En genomgång görs av hur rättigheterna uppstår, varar och upphör och hur de förhåller sig till andra delar av rättssystemet. I denna andra upplaga har ny lagstiftning och nytillkomna rättsfall uppmärksammats.

Lagarna inom immaterialrätten : kommentarer till lagstiftning rörande upphovsrätt, patent, växtförädlarrätt, mönster, firma, varumärken m.m. / Peter Adamsson m.fl. Norstedts juridik
I denna bok kommenterar författarna utförligt de immaterialrättsliga författningarna, bl.a. upphovsrättslagen, patentlagen, växtförädlarrättslagen, firmalagen, mönsterskyddslagen och varumärkeslagen med därtill hörande lagstiftning. I anslutning till varje paragraf finns också utförliga hänvisningar till förarbeten, rättsfall, litteratur och EG-direktiv. Ett stort antal EG-direktiv ingår i boken i form av bilagor.
Boken finns också som en modul i Zeteo.Tidigare utgåvor utkom i serien Lagbokskommentaren med titeln Immaterialrätt och utgavs senast år 2001.