Rapporten ”Ny utlänningslag under lupp”, skriven av jur.dr Rebecca Stern är slutprodukten av ett projekt finansierat av Europeiska flyktingfonden. Syftet med projektet är att analysera hur den nya utlänningslagen som trädde i kraft våren 2006 tolkas och hur praxis har utvecklats på området.

2006 förändrades process- och instansordningen för asylärenden och andra utlänningsärenden. Utlänningsnämnden lades ned och Migrationsverkets beslut överprövas nu istället av tre migrationsdomstolar och en migrationsöverdomstol. Den tidigare möjligheten att i vissa situationer överlämna ärenden till regeringen för att få hjälp med lagtolkningen försvann och frågor väcktes om vad det skulle komma att innebära. 
I rapporten konstateras att reformen som den nya lagen innebar har fått både positiva och negativa konsekvenser.

Positivt är att domarna har blivit mer utförligt motiverade och tydligare.Konsekvensen blir en klarare rättstillämpning och en mer rättssäker process, något som var ett av reformens huvudmål.
Rapporten bekräftar vidare att Migrationsöverdomstolen och Migrationsverket gjort förhållandevis strikta tolkningar av utlänningslagen. Framför allt har man gjort en mer restriktiv tolkning av begreppet intern väpnad konflikt än vad regeringen tidigare hade gjort. Man har även gjort en mycket strikt tolkning av vilka personer som är skyddsbehövande,

Läs rapporten
Ny utlänningslag under lupp