Handboken är indelad i fyra delar – Internationell adoption, Nationell adoption, Stöd och hjälp samt Handläggning och dokumentation.Boken inleds med en kort genomgång av adoptionsförfarandet. 
Syftet med handboken är bland annat att lyfta fram barnperspektivet och socialtjänstens ansvar i adoptionsärenden.
Handboken och de allmänna råden har tagits fram i samråd med Myndigheten för internationella adoptionsfrågor. 

Socialtjänsten gör årligen drygt 2000 s.k. medgivandeutredningar efter ansökan om medgivande att få adoptera barn från utlandet, och lämnar yttrande till domstolen över omkring 200 nationella adoptioner.

Tidigare låg ansvaret för vägledning kring de internationella adoptionerna på dåvarande Statens Nämnd för Internationella adoptionsfrågor, men sedan den 1 januari 2005 ansvarar Socialstyrelsen för vägledning till socialtjänsten i adoptionsfrågorna.

Handboken går att ladda ned eller beställa på Socialstyrelsens webbsida

Adoption : handbok för socilatjänsten