Ewalds, Nina: Internationell beskattning av pensionsförsäkringar, Norstedts juridik
Hur fungerar det svenska systemet för beskattning av pensionsförsäkringar i ett internationellt sammanhang? I denna avhandling granskas skattekonsekvenserna av det svenska systemet för beskattning av privata pensionsförsäkringar och tjänstepensionsförsäkringar i ett antal konkreta gränsöverskridande situationer mellan Sverige och Finland.
Avhandlingen berör främst svensk och finsk intern skatterätt och det nordiska multilaterala skatteavtalet men behandlar även den EG-skatterättsliga regleringen.
Nina Ewalds är verksam som forskare vid Stockholms universitet, Juridiska institutionen

Schollin, Kristoffer: Digital Rights Management : the new copyright, Jure
Digital Rights Management - DRM - är en samlingsbeteckning som täcker många former av tekniker för att, utifrån utgivarens perspektiv, kontrollera tillgång, användning och distribution av digitalt material, såsom film, musik, ringsignaler och liknande.
Denna avhandling beskriver kritiskt, analytiskt och praktiskt DRM ur ett legalt perspektiv och speciellt i förhållande till nuvarande copyrightbestämmelser.
Kristoffer Schollin är verksam vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Stenhammar, Fredrik: Riktade FN-sanktioner och rule of law i folkrätten. Jure
Avhandlingen behandlar användningen av så kallade riktade sanktioner i FN:s säkerhetsråds praxis enligt kapitel VII i FN-stadgan. Riktade FN-sanktioner beslutas av säkerhetsrådet och  innebär huvudsakligen tillgångsfrysning genom svartlistning av enskilda och andra privaträttssubjekt. Sådana sanktioner har kritiserats för bristande förenlighet med de rättssäkerhetsgarantier som normalt gäller för liknande åtgärder i nationell rätt – såsom rätten att höras och rätten till domstolsprövning. För många framstår detta som oförenligt med grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Uppmärksammat i Sverige är de tre svenska medborgare som 2001 blev svartlistade av sanktionskommittén för FN-sanktionerna mot talibanregimen i Afghanistan och al-Qaida.
Fredrik Stenhammar är verksam som forskare vid Stockholms universitet, Juridiska institutionen