Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nya festskrifter

Festskriften tillägnas Anders Fogelklou med anledning av hans 65-årsdag i mars 2008. Anders Fogelklou är professor i östeuropaforskning och docent i allmän rättslära vid Uppsala universitet. Innehållsförteckning
Festskrift till Anders Fogelklou / red. Åke Frändberg, Stefan Hedlund, Torben Spaak. Uppsala : Iustus, 2008 


Vagn Greve, professor i straffrätt avgår som professor vid Köpenhamns universitet våren 2008. Han har präglat dansk och nordisk straffrätt, straffproccess, kriminologi og kriminalpolitik  under många år vilket avspeglas i denna festskrift. Artiklarna kommer vida omkring - i ämnen, geografi og språk – och är både vetenskapliga artiklar och artiklar av mer politisk eller kåserande karaktär men rör sig kring ämnesområdena straff, straffprocess, kriminologi och kriminalpolitik.
Ikke kun straf : festskrift til Vagn Greve / red. Thomas Elholm m.fl. Köpenhamn : DJØF, 2008

Johan Hirschfeldt har tidigare varit verksam som bl.a. justitiekansler och på befattningar hos JO och inom Regeringskansliet. Han är juris hedersdoktor vid Uppsala universitet.Denna festskrift tillägnas Johan Hirschfeldt med anledning av att han vid utgången av 2007 efter tolv år lämnade befattningen som presidenten i Svea hovrätt. Bidragen är författade av vänner och kollegor inom bl.a. universiteten, domstolarna, statsförvaltningen och litteraturen.Innehållsförteckning
Festskrift till Johan Hirschfeldt / red. Sten Heckscher, Anders Ek. Uppsala : Iustus, 2008 

Denna festskrift tillägnas Hans-Heinrich Vogel i anledning av hans avgång från professuren i offentlig rätt vid Lunds universitet.
Vogels egna skrifter täcker bland annat ämnen som förvaltningsrätt, statsrätt, skatterätt, rättshistoria, rättsfilosofi, folkrätt och tullrätt och festskriftsbidragen visar på bredden i hans akademiska gärning.
Festskrift till Hans-Heinrich Vogel / red. Christina Moëll, Vilhelm Persson, Henrik Wenander. Lund : Juristförl. I Lund, 2008