Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Förslag till ny diskrimineringslag

Regeringen har i dag överlämnat en proposition (prop 2007/08:95) om ny diskrimineringslag till riksdagen

Regeringen föreslår att den nya diskrimineringslagen ersätter jämställdhetslagen och sex andra diskrimineringslagar.Samtliga nuvarande diskrimineringsgrunder (kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning) behålls, och två nya diskrimineringsgrunder införs: ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck. Samtidigt vidgas omfattningen av diskrimineringsförbuden till att omfatta fler samhällsområden än idag.

En ny myndighet, Diskrimineringsombudsmannen, ska ha tillsyn över att lagen följs. I samband med inrättandet av den nya ombudsmannen upphör verksamheten hos de nuvarande fyra ombudsmännen mot diskriminering;

Det nuvarande skadeståndet för kränkning ersätts av en diskrimineringsersättning.Genom diskrimineringsersättningen skapas bättre förutsättningar för högre ersättningsnivåer vid diskriminering.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2009

Prop. 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering