Regeringen föreslår att den nya diskrimineringslagen ersätter jämställdhetslagen och sex andra diskrimineringslagar.Samtliga nuvarande diskrimineringsgrunder (kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning) behålls, och två nya diskrimineringsgrunder införs: ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck. Samtidigt vidgas omfattningen av diskrimineringsförbuden till att omfatta fler samhällsområden än idag.

En ny myndighet, Diskrimineringsombudsmannen, ska ha tillsyn över att lagen följs. I samband med inrättandet av den nya ombudsmannen upphör verksamheten hos de nuvarande fyra ombudsmännen mot diskriminering;

Det nuvarande skadeståndet för kränkning ersätts av en diskrimineringsersättning.Genom diskrimineringsersättningen skapas bättre förutsättningar för högre ersättningsnivåer vid diskriminering.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2009

Prop. 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering