Tvistemålsprocessen 1 (4. uppl.) )  går igenom förberedelsen, från ansökan om stämning till huvudförhandling. Innehåller ett flertal exempel och återger i stor utsträckning innehållet i förarbetena.

Tvistemålsprocessen 2 (3. uppl) går igenom huvudförhandlingen från planering till meddelande av dom. Här finns praktiska synpunkter på de regler som styr domstolens och parternas ageranden under denna fas av processen.

De nya upplagorna har tillkommit främst som ett resultat av den reform som träder i kraft 1 november 2008. (En modernare rättegång – reformering av processen i allmän domstol)
Flera förändringar av regelverket för handläggningen i domstol syftar till att effektivisera och modernisera förfarandet.
Bland annat får parterna ta ett större ansvar för att målet drivs framåt. En tidsplan för förfarandet ska upprättas. Berättelser som vittnen och andra lämnar i bevissyfte ska dokumenteras med videoteknik för användning i hovrätten. Ökade möjligheter att delta i rättegången per telefon eller videolänk och att åberopa skriftliga berättelser införs. Parterna får möjlighet att bara hänvisa till handlingar när det gäller yrkanden, sakframställning och besviupptagning.

Författare till båda delarna är: Thore Brolin, Åke Rehnström, Magnus Widebeck