Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Lagarna om offentlig upphandling

Kommentarer till upphandlingslagarna

Den 1 januari 2008 trädde två nya upphandlingslagar i kraft, dels lagen om offentlig upphandling (LOU), dels lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).

Lag om offentlig upphandling av Jan-Erik Falk, Jure 2009, behandlar utförligt reglerna i LOU och är den ena av två lagkommentarer. Boken kommenterar de upphandlingsregler som gäller för den klassiska sektorn. Kommentaren är utarbetad mot bakgrund av den svenska lagtexten, de bakomliggande direktivbestämmelserna och rättspraxis som utvecklats i EG-domstolen och i svenska domstolar.
Senare i höst utkommer andra delen som kommenterar lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, Försörjningslagen.

Upphandling enligt LOU, LUF och LOV av Niclas Forsberg, NJ 2009 är en handbok som beskriver offentlig upphandling enligt LOU och LUF. Vidare tar boken upp den lag som  fr.o.m. 1 januari 2009 riktar sig till de kommuner och landsting som väljer att införa valfrihetssystem, Lag om valfrihetssystem, LOV. Utöver upphandlingsreglerna beskrivs bl.a. även konkurrenslagens tillämpning på upphandlingsområdet. Boken är en omarbetad version av författarens tidigare utgivna Offentlig upphandling i praktiken.

Boken Upphandlingens grunder av Kristian Pedersen, Jure 2008  ger en introduktion till upphandlingsområdet för dem som inte har någon eller bara begränsad erfarenhet av upphandlingsfrågor.
Kapitelindelningen i boken följer de olika stegen i upphandlingsprocessen, från bestämmelser om val av tillämpliga regler till överprövning och skadestånd.

Lagen om offentlig upphandling inom den klassiska sektorn av Eva Seman, Kommentus 2009 kommenterar de kapitel i LOU som brukar upplevas som svårgenomtränglig lagstiftning av både upphandlare och leverantörer. Bl.a. finns genomgång av olika upphandlingsformer, ramavtal, regler för kvalificering, upphandling under tröskelvärdena samt regler om överprövning och skadestånd. Domar från EG-domstolen och svenska domstolar redovisas också.