Mål i domstol kommer att kunna förtursbehandlas efter ansökan av en part om  handläggningstiden varit oskäligt lång.

Enskilda kommer att få bättre möjlighet att välja det rättsliga biträde han eller hon vill ha.

Från den 15 februari 2010 kommer en ny organisation att gälla för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans. Dagens 23 länsrätter kommer att bli tolv. Länsrätterna byter namn till förvaltningsrätter.

Ny lag om indrivning av bötesstraff inom EU gör det möjligt att verkställa svenska bötesstraff i andra EU-länder, genom Kronofogden, och motsvarande möjlighet att verkställa andra medlemsstaters bötesstraff i Sverige.

Reglerna för asyl och uppehållstillstånd anpassas till EU:s direktiv om asyl- och flyktingpolitik, (skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet) men med en särbestämmelse: särskilt kvalificerade säkerhetsärenden ska överprövas av regeringen som sista instans. Vilka ärenden som är kvalificerade avgörs av Säpo. Övriga utlänningsärenden ska kunna överklagas i domstol

Läs mer om de nya lagar och förordningar som träder i kraft i regeringens skrift Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2009/2010