Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Byte av offentlig försvarare

Rapport från Domstolsverket

Domstolsverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en enkät i domstolarna angående byte av offentlig försvarare. Syftet med enkäten var att få en bild av förekomsten av byte av offentlig försvarare, skälen till byte, i vilka mål byten sker samt när i processen byten sker. Enkäten gick ut till samtliga tingsrätter och hovrätter  och gällde en tvåmånadersperiod.

Sammanställningen av enkäten visar att de övervägande skälen till byte av offentlig försvarare i både tingsrätt och hovrätt var att försvararen av olika skäl inte kunde närvara vid förhandling eller av andra skäl inte kunde fullfölja sitt uppdrag. Andra orsaker till byte var bland annat förtorendekris mellan försvararen och dennes huvudman eller att den misstänkte inte hade tillfrågats om val av försvarare.

I tingsrätt skedde 381 byten och i hovrätt 49 byten under perioden. Om man slår ut resultatet på årsbasis skulle det handla om ca 2 300 byten i tingsrätt och 270 i hovrätt. För tingsrätternas del utgör detta ca fem procent av antalet förordnanden av offentlig försvarare. För hovrättens del cirka 3 procent.

Beställ eller ladda hem rapporten (DV-rapport 2009:1) från Domstolsverkets hemsida