Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Brå:s rapport om otillåten påverkan

Enligt studien är åklagarna den grupp inom rättsväsendet som oftast utsätts för hot och trakasserier

Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har genomfört en studie där man undersökt otillåten påverkan mot domare och åklagare. Med otillåten påverkan menas trakasserier, våld, skadegörelse och korruption som sker i syfte att påverka tjänsteutövningen
Vanligast är trakasserier och hot men även enstaka fall av skadegörelse och våld förekommer.
I undersökningen har domare vid länsrätter och tingsrätter samt åklagare vid Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten tillfrågats.
Rapporten visar att åklagarna är den yrkesgrupp inom rättsväsendet som i störst utsträckning utsätts för otillåten påverkan, vilket kan förklaras av att de exponeras som individer. Domare, som kommer in sent i rättskedjan, utsätts i mindre utsträckning än många andra myndighetspersoner.

Läs rapporten på Brå:s webbsida