Domstolsverket har på uppdrag av regeringen undersökt hur stor del av tingsrättsförhandlingarna i brottmål som ställts in under två veckor i mars. Undersökningen som omfattar samtliga landets tingsrätter visar att 23 procent av alla huvudförhandlingar ställdes in under perioden. Av 2 257 huvudförhandlingar som skulle ha hållits blev 530 inställda. 
Den vanligaste orsaken till inställda förhandlingar var delgivningsproblem. Antingen hade delgivningen misslyckats eller så hade den fungerat men den tilltalade kom ändå inte till rätten.

Tidigare undersökningar som Domstolverket gjort 1999 och 2003 visar på ungefär samma andel inställda huvudförhandlingar i brottmål.


Huvudförhandlingar i brottmål - redovisning av ett regeringsuppdrag