De mest korrekta vittnesmålen kommer från människor som sett ett brott och sedan antecknar händelsen innan de berättar den för någon annan. Ju oftare ett vittne återberättar och diskuterar det som har hänt  desto mer ökar risken för fel, enligt Farhan Sarwar som disputerar vid Lunds universitet den 28 januari med sin avhandling  Eyewitness testimonies: The memory and meta-memory effects of retellings and discussions with non-witnesses.

Ögonvittnen är dåliga på att komma ihåg detaljer, exempelvis hur brottslingen var klädd eller vilka vapen som användes medan de däremot är bättre på att återge det centrala i händelseförloppet. Ett vittne som har berättat många gånger om detaljerna kring ett brott blir allt säkrare på sin sak vilket kan få konsekvenser för en brottsutredning eftersom polisen fäster stor vikt vid vittnets säkerhet.
 
Ögonvittnen spelar en viktig roll i polisens brottsutredningar  men enligt Farhan Sarwar fäster polisen idag alltför stor vikt vid ögonvittnesskildringar. 

Avhandlingen går att ladda ned i fulltext
Eyewitness testimonies: The memory and meta-memory effects of retellings and discussions with non-witnesses.