Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Asylsökande bedöms olika vid migrationsdomstolarna

Rapport från Röda Korset och Raoul Wallenberginstitutet

Röda Korset och Raoul Wallenberginstitutet har granskat 470 ärenden under perioden november 2010 till februari 2011 i migrationsdomstolarna i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Rapporten visar att bedömningarna för att bevilja uppehållstillstånd med anledning av skyddsbehov varierar stort vid migrationsdomstolarna. Likartade fall bedöms olika i de tre domstolarna och det finns även skillnader i bedömningarna av likartade fall bland domarna inom respektive domstol.

Med bakgrund av rapporten anser man bl.a. att domstolarna behöver bättre kunskap om förhållanden i ursprungsländerna samt mer tid för analys för att de asylsökande ska få en mer rättssäker asylprocess. Migrationsöverdomstolen, som är högsta instans i asylprocessen, måste också komma med betydligt fler prejudicerande domar för att en enhetlig rättstillämpning ska kunna uppnås.

Hela rapporten Vad krävs för att få skydd? – En studie av gränsdragningsproblem mellan olika grunder för uppehållstillstånd av Rebecca Stern och Alexandra Segenstedt går att ladda ned från Röda Korsets hemsida.