Advokatfirman Vinge premierar årligen bra examensarbeten inom det affärsjuridiska området vid juristutbildningarna i Uppsala, Lund, Stockholm och Göteborg. Uppsatserna publiceras i  skriften Affärsjuridiska uppsatser.
Vingestipendiet för år 2012 har tilldelats följande uppsatser:

Borgenärsskyddet vid överlåtelse av lösöre enligt Draft Common Frame of Reference. Slutet för den pragmatiska svenska regleringen? av Erik Hellström

Skadeståndslagens forumregel. Om behöriga och obehöriga fora vid skadeståndstalan mot staten med anledning av normgivningsbeslut. En studie av förhållandet mellan forumregeln i 3 kap. 10 § skadeståndslagen, Francovich-kriterierna och principen om res judicata. av Kajsa Johansson

Ny nationell regel om skadeståndsanspråk grundade på Europakonventionen – särskilt om preskription. av Tove Lindgren

Sekretessavtals verkningar och effekter i skiljeförfarande av Emma Lindwall