Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nya avhandlingar

Rättsliga ingripanden vid föräldrars våld och övergrepp mot barn av Maria Forsman, Norstedts juridik
Avhandlingen tar sin utgångspunkt i det våldsutsatta barnets rättigheter och intressen. Den beskriver och analyserar vilka möjligheter det svenska rättssamhället har ifråga om ingripanden när barn utsätts för våld och övergrepp av föräldrarna. Den kartlägger straffrättsliga respektive socialrättsliga grunder för tvångsingripanden, hur den processuella hanteringen ser ut och barnets möjligheter till skydd mot fortsatta övergrepp.
Disputationen äger rum vid Umeå universitet den 31 maj. 


The best there is? : an inquiry into best execution rules av Thomas Ordeberg, Stockholms universitet
. Avhandlingen behandlar den reglering som omfattar aktörerna på de finansiella marknaderna. Mer specifikt analyseras de regler som styr utförandet av ordrar, köp- och säljordrar, på värdepappersmarknaderna. Avhandlingen är en komparativ studie av regleringen i USA och EU, England & Wales, Frankrike och Sverige.
Disputationen äger rum vid Stockholms universitet den 5 juni.
Avhandlingen går att ladda ned i fulltext här. 


Impartial legal counsel in real estate conveyances: The Swedish Broker and the Latin Notary av Ola Jingryd, KTH
Fastighetsöverlåtelser sker på olika sätt i de europeiska länderna och med inblandning av olika aktörer. Avhandlingen jämför den svenska/nordiska modellen med ett reglerat fastighetsmäklaryrke och den tysk-latinska där notarius publicus spelar en central roll.  Huvudsakligen undersöks, jämförs och analyseras den juridiska rådgivning som ges av den svenska fastighetsmäklaren respektive den latinska notarius publicus.
Disputationen ägde rum tidigare i år vid Kungliga tekniska Högskolan.
Avhandlingen går att ladda ned i fulltext här.


Aktiemarknadsbolagens informationsgivning av Elif Härkönen, Jure
Komparativ analys av regleringen av aktiemarknadsbolagens informationsgivning i svensk och amerikansk rätt med särskild fokus på selektiv informationsgivning på sekundärmarknaden för värdepapper. Avhandlingen behandlar ingående de sanktioner som kan bli aktuella vid överträdelser av reglerna om informationsgivning. Speciellt har de skadeståndsrättsliga reglerna analyserats. Undersökningen utmynnar i vissa förslag till nya regler.
Elif Härkönen är verksam vid Linköpings universitet.
Disputationen ägde rum vid Göteborgs universitet den 3 maj.