Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

En ny definition av begreppet människohandel kan ge fler fällande domar

Avhandling från Uppsala universitet

Människohandel är ett växande problem och ett av de allvarligaste formerna av organiserad brottslighet i vår tid. Dominika Borg Jansson vid Uppsala universitet försöker i sin avhandling besvara frågan varför det är så sällsynt med fällande domar för människohandel i världen trots omfattningen av brottsligheten och trots de internationella insatser som görs.

Hon utgår från och utvärderar definitionen av begreppet människohandel som den stadgas i artikel 3 i Palermoprotokollet (FN:s konvention om gränsöverskridande organiserad brottslighet) och som ligger till grund för nationell lagstiftning. Här diskuteras även vilka konsekvenser som definitionen har haft på nationell lagstiftning i Sverige, Polen och Ryssland.

I avhandlingen presenteras ett antal förslag på hur den internationella människohandelsdefinitionen kan förbättras. Dessa berör allt från enklare till mer omfattande reformer, och utmynnar i ett förslag på hur en modern människohandels- och slaveribestämmelse kan utformas.

Dominika Borg Jansson disputerar den 13 september vid Uppsala universitet med sin avhandling "Harmonizing national laws on human trafficking by implementing article 3 of the Palermo Protocol: problems and reform".