Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Långa handläggningstider och bristande information till enskilda

Riksrevisionen har granskat verksamheten vid förvaltningsrätterna

I en ny rapport har Riksrevisionen granskat förvaltningsrätternas hantering av överklagade beslut om sjukpenning, sjuk- eller aktivitetsersättning och ekonomiskt bistånd. Fokus i granskningen har legat på handläggningstider och information till enskilda. Syftet med granskningen har varit att undersöka om hanteringen av överklagade myndighetsbeslut som rör den enskildes försörjning är effektiv och rättssäker.

Förvaltningsrätterna har under flera år haft problem med att klara regeringens  verksamhetsmål om att 75 procent av målen ska avgöras inom sex månader. Den regionala spridningen i handläggningstider är också stor mellan landets tolv förvaltningsrätter – mellan 7 och 16 månader.

Granskningen visar också att den som överklagar ett beslut får ingen eller mycket bristande information. Förvaltningsrätterna skickar varken ut någon information om att överklagandet har mottagits eller hur lång tid processen kan ta.

Läs rapporten Att överklaga till förvaltningsrätten (RiR 2014:6)