Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Några nya avhandlingar mars-april

FN:s säkerhetsråd i rättens tjänst : en studie av säkerhetsrådets ingripande under kap. VII i FN-stadgan för rätten till demokrati av Katinka Svanberg, Jure.  
Kapitel VII i FN-stadgan fastslår principen om folkens rätt till självbestämmande, ursprungligen tolkad som folkens rätt till frihet från dominans av en främmande makt. Katinka Svanberg studerar 15 fall, från 1960-talet och framåt, där säkerhetsrådet har ingripit med sin tvångsmakt för att försvara principen om självbestämmande. Hon konstaterar att säkerhetsrådet utvecklat principen så att fokus kommit att skifta från statens suveränitet till individers rättigheter. Hon menar att säkerhetsrådet har fått en roll som praxisbildare och normskapare genom sina ingripanden.
Katinka Svanberg disputerade den 25 april vid  Stockholms universitet.

Kommunal verksamhet genom privaträttsliga subjekt av Åsa Örnberg, Jure
Traditionellt kommunal verksamhet som exempelvis vård, skola och omsorg bedrivs idag allt oftare i privaträttsliga former vilket har lett till att gränsdragningen mellan det privaträttsliga och offentligrättsliga regelverket har blivit alltmer otydlig. I avhandlingen undersöks de regelverk och principer som möjliggör för kommunerna att överlämna kommunala uppgifter till privata aktörer och vilka de rättsliga konsekvenserna är. I avhandlingen används de fristående skolorna som ett exempel för att belysa problematiken.  
Åsa Örnberg disputerade den 7 mars 2014 vid Stockholms universitet.

Rättsliga åtgärder mot människohandel : att skydda offer eller möta hot av Karin Åström, Iustus. Människohandel är en del av den gränsöverskridande organiserade brottsligheten och det har länge funnits ett ganska omfattande internationellt samarbete i dessa frågor. För svensk del har detta främst inneburit att en ny straffbestämmelse mot människohandel infördes i BrB år 2002. I avhandlingen analyseras svenska och internationella rättsliga åtgärder ur ett brottsofferperspektiv. Syftet är att utreda om människohandelns offer har fått ett förstärkt skydd i och med den svenska regleringen. Karin Åström menar dock att svensk lagstiftning ger ett svagt straffrättsligt skydd för människohandelns offer och att lagstiftningen  inte fungerar som den var tänkt.
Karin Åström disputerade den 11 april vid Umeå universitet.