Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Penningkravsrätt

Betalning och Kvittning – nya böcker av Stefan Lindskog

Kvittning : om avräkning av privaträttsliga fordringar
Ny uppdaterad tredje upplaga av boken Kvittning, ursprungligen utgiven som doktorsavhandling år 1985. Andra upplagan utkom 1993.
Systematisk analys av de olika rättsliga problem som kan uppstå i samband med kvittning. Särskilt uppmärksammas sådana frågor som kan antas vara av betydelse för den praktiserande juristen, framför allt kvittning i konkurs. Boken är uppdaterad med ny praxis och litteratur, även nordiskt källmaterial har beaktats.

Betalning : om kongruent infriande av penningskulder och andra betalningsrättsliga frågor
Nyskriven bok som behandlar penningförpliktelsens upphörande genom betalning. Dessutom behandlar författaren besläktade frågor som berör penningfordringar och penningöverföringar. 

Tillsammans bildar de tre monografierna Betalning, Kvittning och Preskription (2011) en samlad framställning över hela penningkravsrätten utom värdepappersrätten, något som tidigare saknats i den svenska rättslitteraturen.