Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Två avhandlingar i arbetsrätt

Ett europeiserat arbetstagarinflytande : en rättslig studie av inflytandedirektivens genomförande av Erik Sjödin, Uppsala universitet (Iustus)
Idag finns en omfattande reglering av arbetstagarinflytande på EU-nivå som påverkar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare i alla medlemsstater.  I avhandlingen undersöker författaren innehållet i åtta EU-direktiv (inflytandedirektiven) och dess genomförande i svensk rätt.

Författaren belyser bland annat vad arbetstagarrepresentanterna har rätt till inflytande över, hur arbetstagarinflytandet ska utövas, när det ska ske och vilka sanktioner som är kopplade till överträdelse av direktiven i svensk rätt.  Därutöver analyseras de grundförutsättningar för arbetstagarinflytande som utpekas i direktiven.Skyddet för visselblåsare i arbetslivet : en konstitutionell och arbetsrättslig studie av Per Larsson, Stockholms universitet(Jure)
Skyddet för visselblåsare, dvs  arbetstagare som larmar om allvarliga missförhållanden på sin arbetsplats, har under de senaste decennierna stärkts både i Sverige och internationellt.

Syftet med avhandlingen är att bidra till kunskapen om skyddet för visselblåsare genom att analysera de olika skyddsregler som finns inom statsrätten, arbetsrätten och europakonventionsrätten och hur de förhåller sig till varandra, om det finns gemensamma mönster inom de olika rättsområdena, hur skyddsreglerna förhåller sig till rapporteringsskyldigheter samt om dagens skyddsreglering är ändamålsenlig.