Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Rättegångskostnader i tvistemål

Ny avhandling från Uppsala universitet.

Trots att rättegångskostnaderna har stor praktisk betydelse i de flesta tvistemål har de rönt förhållandevis liten uppmärksamhet inom rättsvetenskapen. Reglerna om rättegångskostnader har heller inte varit föremål för någon mer genomgripande lagändring sedan de trädde i kraft 1948.
Detta är den första avhandlingen som i mer omfattande form granskar kostnadsreglerna på över 50 år (1964 kom Ulla Jacobsson med avhandlingen Parts kostnad i civilprocess)

I avhandlingens första del gör Henrik Bellander en genomgång av den teoretiska behandlingen av rättegångskostnadsfrågor under 1900-talet i lagstiftning, doktrin och praxis. Den andra delen behandlar konkreta frågor om tillämpningen av reglerna om rättegångskostnader i 18 kap. rättegångsbalken.

Henrik Bellander har tidigare varit verksam som advokat.
Han disputerade den 10 mars vid Uppsala universitet på avhandlingen Rättegångskostnader: om kostnadsbördan i dispositiva tvistemål(Iustus).