Arbetsgivarens ansvar enligt svensk rätt.
I dagens arbetsliv är arbetsorganisationen ofta mer komplicerad än att bara innehålla anställningsförhållandets två parter – arbetsgivare och arbetstagare. Koncerner, entreprenader, bemanningsföretag osv är organisationer där flera kan agera som arbetstagarens motpart i anställningen.
I avhandlingen undersöks vem som i komplexa arbetsorganisationer är ansvarig för arbetstagares anspråk på anställningsskydd, icke-diskriminering och en god arbetsmiljö. Fokus ligger på arbetsgivarens ansvar enligt svensk rätt.
Arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsligt ansvar i komplexa arbetsorganisationer : en studie av anställningsskydd, diskriminering och arbetsmiljö av Niklas Selberg. Lunds universitet, 2017
.

Internationell kollektivavtalsreglering.
Avhandlingen behandlar internationaliseringen av arbetslivet och hur det påverkar den svenska modellen för reglering av anställningsvillkor genom kollektivavtal.
I studien analyseras hur internationella privaträttsliga frågor om svensk domstols behörighet, lagval, tillämpning av materiell rätt och behandling av utländska domar påverkar den svenska modellen.
Den övergripande slutsatsen i avhandlingen är att den internationella privaträtten är baserad på individualism, medan den svenska modellen bygger på kollektivism. Denna motsättning skapar flera juridiska problem som behandlas i avhandlingen.
Internationell kollektivavtalsreglering: En studie i internationell privaträtt av den svenska modellen för reglering av anställningsvillkor av Erik Sinander, Stockholms universitet, 2017.