Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Advokater som doktorerat

Anders Fernlund disputerade på franchisejuridik den 23 november. Den 30 november försvarade Staffan Michelson sin doktorsavhandling i rättssociologi.

Anders Fernlund, verksam som advokat i Stockholm med franchisejuridik som specialitet,  disputerade med avhandlingen Franchising : friktion mellan transnationella affärsmodeller och nationell särreglering den 23 november vid Stockholms universitet.
Avhandlingen beskriver hur nationell lagstiftning påverkar gränsöverskridande företagsamhet med franchising som konkret exempel.
Avhandlingen gör en grundlig analys av affärsmodellen både ur ett historiskt och ett rättsligt perspektiv och går igenom lagstiftningen i de 36 länder som har särreglerat franchising.
Lagstiftningarna skiljer sig väsentligt åt mellan länderna när det gäller vad som regleras och hur, något som försvårar samarbete över gränserna och kan leda till att nya franchiseavtal inte kommer till stånd.
Slutsatsen är att ju färre friktioner, dvs särlagstiftningar, desto större möjlighet för en transnationell spridning av franchisesystem. Mot den bakgrunden föreslår Anders Fernlund en harmonisering i form av självreglering inom branschen på regional eller helst global nivå, lösningar som redan finns. idag.

Den 30 november försvarade advokat Staffan Michelson sin doktorsavhandling i rättssociologi : Empowerment and private law : civil impetus for sustainable development vid Lunds universitet.
I avhandlingen har han studerat förutsättningarna för miljöengagerade personer och företag att med hjälp av juridiken främja en mer hållbar samhällsutveckling.  
Michelson menar att inte bara politiker och myndigheter har makt att förändra miljön och klimatet, även enskilda människor har makt att förändra.  
Han listar tre möjligheter för de som vill agera för ökad hållbarhet : företagens regelverk, exempelvis kan normer om hållbarhet skrivas in i ett aktiebolags bolagsordning ; avtal, att man i avtal som skrivs mellan företag skriver in garanter och kontrollmekanismer för att exempelvis  arbetsmiljöförhållanden, råvaruanvändning uppfyller önskvärda krav på hållbar utveckling ; rättsprocess, kan ibland vara nödvändig om en verksamhet till exempel orsakar störningar och skador i miljön. 
Staffan Michelson, verksam i Lund, har under många år arbetat som advokat med särskilt intresse för miljörätt från ett civilt perspektiv.